Aktiviteter

Print Bokmål | Nynorsk | 12. June 2019

Ett vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 NPE i oppdrag å innføre ett vedtak i medholdssakene. Tidligere ble det først fattet et vedtak om ansvar, og så et nytt vedtak når erstatningsberegningen var gjort.

Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

NPE har sammen med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordningen.

Konsernmodell for administrative tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet etablerte i 2017 en konsernmodell for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen. Modellen skal legge til rette for mest mulig effektiv ressursbruk.

Malgruppa

Malgruppa jobber med utvikling og forbedring av språket i brevmaler, standardtekster og informasjonsskriv for saksbehandlingen.

Nordisk erfaringsdeling

Hvert år møtes de nordiske landenes pasientskadeordninger til felles møter. Det er ledersamling, mellomledersamling og saksbehandlersamling. Disse møtene er nyttige for oss, der vi kan høre om de andre ordningenes erfaringer, ha gode diskusjoner og hyggelig kollegialt samvær.

Ny funksjon som personvernombud

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i 2018. Vi har gode rutiner for personvern i NPE, men forordningen setter nye og strengere krav til virksomheter som håndterer personsensitiv informasjon.

Team ekspress - en god start for sakene

Inspirert av den danske pasientskadeordningen, gjennomførte NPE prosjektet Team ekspress i perioden februar til oktober 2017. Hensikten var å teste ut andre arbeidsformer ved mottak og behandling av erstatningssøknader.

Vi skal få til mer! - ny strategi for 2019-2023

I 2018 har NPE jobbet bredt og grundig med å utvikle ny strategi for perioden 2019-2023. Forankring og involvering er viktig når veien fremover skal stakes ut.