III. Årets aktiviteter og resultater

Print Bokmål | Nynorsk | 28. February 2019

Fra tildelingsbrevet for 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Hovedmål

Rask og god saksavvikling skal ha høyeste prioritet i Norsk pasientskadeerstatnings arbeid. Balansen mellom grundighet og tidsbruk skal vurderes kontinuerlig.

Styringsparametere:

 • 70 % av sakene der erstatningssøkeren er tilkjent erstatning (medholdssakene) skal være ferdigbehandlet innen det har gått 24 måneder.
 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige 22 måneder.
 • 85 % av sakene der erstatningssøkeren ikke tilkjennes erstatning (avslagssakene) skal være ferdigbehandlet innen det har gått 12 måneder.
 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige åtte måneder. 
  Resultater: Se tabell med nøkkeltall.

Spesielle oppdrag i tildelingsbrevet for 2018

 • Norsk pasientskadeerstatning og NPE skal i løpet av 2018 komme med en vurdering av framtidig behov/innretning for utvikling av IKT-systemene i NPE og Helseklage. 

  Resultater
  : NPE og Helseklage sendte en felles vurdering til departementet i desember. Der beskrev vi utviklingsbehov og samarbeidet mellom NPE og Helseklage framover på IT-området.
   
 • NPE skal utarbeideutkast til forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader. 

  Resultater
  : Se omtale i egen sak i årsrapporten.
   
 • NPE skal bistå departementet med å fastsette nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste. 

  Resultater
  : Se omtale i egen sak i årsrapporten.

Administrative prioriteringer/fellesføringer i tildelingsbrevet for 2018

 • Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslovskriminalitet. Norsk pasientskadeerstatning skal ved tildeling av oppdrag, og i oppfølging av inngåtte kontrakter, sikre at deres leverandører følger lover og regler. NPE skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

  Resultater
  : Som et ledd i konsernmodellen for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen (se omtale i egen sak i årsrapporten), ble oppgaver knyttet til anskaffelser flyttet til Norsk Helsenett (SF) 1. januar 2017. NPE påvirker gjennom innspill til kravspesifikasjoner i fellesavtaler. NPE har få virksomhetsspesifikke anskaffelser utover sakkyndigtjenester.
   
 • Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. Helse- og omsorgsdepartementet ber om at NPE vurderer muligheten for å ta inn lærling(er) i virksomheten. 

  Resultater
  : NPE har lagt til rette for å kunne ta inn lærlinger. Ved utgangen av året venter vi på formell bekreftelse på at vi tas opp som lærlingbedrift. 
 • NPE skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. NPE skal i årsrapporten redegjøre for hvordan etatens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. 

  Resultater
  : NPE har i rapporteringsperioden fra 1. juli 2018 hatt færre enn fem rekrutteringsprosesser og rapporterer derfor ikke måltallet i år. HR-seksjonen har ansvar for å vurdere alle søkerlister ut fra målsettingene i dugnaden og å sørge for at føringene blir ivaretatt ved alle nyansettelser.