IV. Styring og kontroll i virksomheten

Print Bokmål | Nynorsk | 26. February 2019

Instruks for virksomheten i NPE

NPE har tre instrukser: «Instruks for Norsk pasientskadeerstatning», «Instruks for fond for pasientskadeordningen– offentlig helsetjeneste» og «Instruks for fond for pasientskadeordningen – privat helsetjeneste».

Lønns- og regnskapstjenester

NPE bruker Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som leverandør av lønns- og regnskapstjenester etter en fullservicemodell. DFØ er også leverandør av vårt regnskapssystem Agresso og fakturahåndteringssystemet Contempus.

Internkontroll og risikostyring

NPE har etablert et system for internkontroll. Systemet omfatter rutiner, oppfølging, kontroll og avvikshåndtering på viktige områder i virksomheten. Som en del av dette har vi rutiner for risikovurdering og -oppfølging. Vi følger spesielt opp de viktigste målene i strategien og virksomhetsplanene i tillegg til økonomiforvaltningen vår.

Vi rapporterer på prioriteringer, resultatmål, nøkkeltall og budsjett til Helse- og omsorgsdepartementet etter fastlagte rutiner og struktur. Direktøren delegerer budsjettmidler internt i virksomheten gjennom disponeringsskriv til budsjettansvarlige ledere. Vi utarbeider oversikt over attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet og har valgt å stille krav om dobbelt godkjenning for alle transaksjoner.

Personvern

NPE håndterer en stor mengde sensitive personopplysninger. Vi er opptatt av å håndtere disse opplysningene på en trygg og forsvarlig måte. Vi har et internkontrollsystem for oppfølging av krav i personvernlovgivingen. I 2018 arbeidet vi med å avklare hvilken innvirkning EUs nye forordning for personvern, General Data Protection Regulation (GDPR), har for virksomheten i NPE. Vi opprettet en funksjon som personvernombud som en følge av dette arbeidet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

NPE har et internkontrollssystem for å følge opp HMS-lovgivingen. Vi har arbeidsmiljøutvalg, verneombud og er knyttet til bedriftshelsetjeneste. Vi har rutiner for å ta vare på sikkerheten for de ansatte i dialogen med brukerne våre.

Miljøledelse

NPE er en kontorvirksomhet som ikke påvirker det ytre miljøet i særlig grad. Vi ønsker å være en miljøbevisst virksomhet, og følger opp arbeidet med miljøledelse gjennom årlige gjennomganger av status og prioriteringer i ledelsen.