Small thumbnail from the picture of search result

NPE fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg

22.11.11 behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage på Aftenposten fra Norsk pasientskadeerstatning. Vi mente at NPE hadde rett på samtidig tilsvar i en artikkel der det ble fremsatt kraftig kritikk mot ordningen, noe Aftenposten ikke hadde...

Small thumbnail from the picture of search result

Studiebesøk i England

Ledergruppen i NPE brukte et par dager i begynnelsen av november på en studietur til London. Målet var å besøke den engelske pasientskadeordningen, The National Health Service Litigation Authority, NHSLA og den britiske legeforeningen, British...

Small thumbnail from the picture of search result

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

Small thumbnail from the picture of search result

Seminar med Pasient- og brukerombudene

Vi har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. Nær kontakt med Norsk pasientskadeerstatning er derfor viktig, sier Eli Gotteberg, pasient- og brukerombud i Aust-Agder.

Small thumbnail from the picture of search result

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

Small thumbnail from the picture of search result

NPE har arrangert kvalitetsseminar

12. oktober arrangerte NPE en konferanse for kvalitetsansvarlige ved helseforetakene. Målet med konferansen var å bidra til økt innsikt i hvordan NPEs materiale kan brukes i arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Small thumbnail from the picture of search result

Erfaringsutveksling på nordisk seminar

Første uken i september var det igjen på tide med årets samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Alle landene var representert ved 3-5 personer fra ledelsen.

Small thumbnail from the picture of search result

Økning i utbetalinger

Erstatningsutbetalingene viser at vi har en god ordning i Norge, som gjør at mange pasienter får erstatning etter behandlingsskader som burde vært unngått. Erstatningene dekker økonomisk tap og i mange tilfeller også nedsatt livskvalitet. - Vi vet...

Small thumbnail from the picture of search result

Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.

Small thumbnail from the picture of search result

Ny bok om pasientskader

I boka "Uheldige hendelser i helsetjenesten – Pasientfortellinger" anslår nylig avdøde Peter F. Hjort og NPE at mer enn ¾ av utbetalingene skyldes skader som kunne ha vært forebygget. - Dette vil si at mer enn 2 mrd kroner er utbetalt for skader s...

Small thumbnail from the picture of search result

Møte med Norsk Pasientforening

Den 6. mai hadde NPE sitt årlige samarbeidsmøte med Norsk Pasientforening (NP). Tema for møtet var utfordringer i saksbehandlingen av erstatningskrav etter pasientskader.

Small thumbnail from the picture of search result

Sykkelskader

I perioden fra 2006 til 2010 har NPE behandlet 83 erstatningskrav for feilbehandling av sykkelskader. Sakene gjelder i hovedsak bruddskader etter fall på sykkel.

Small thumbnail from the picture of search result

Brukerundersøkelse

NPE gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse blant erstatningssøkere som har fått ferdigbehandlet sitt erstatningskrav i NPE. I undersøkelsen spør vi om blant annet brukernes erfaring med saksbehandlingen, hvordan de opplever å bli møtt og ivaretatt underveis, og totalinntrykket av NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Fortsatt mange som søker erstatning

I første kvartal 2011 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1 145 søknader om erstatning. Dette er en svak nedgang (en prosent) fra første kvartal i fjor.

Small thumbnail from the picture of search result

Skjønnhetsbehandling – skade eller reklamasjon?

Fra erstatningsordningen for pasientskader trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til og med 2010, har 638 pasienter søkt om erstatning etter skader. 78 av sakene gjelder skjønnhetsbehandling. Av disse er 33 ferdigbehandlet. Elleve...

Small thumbnail from the picture of search result

Årstallene 2010: Ti prosent økning

Antallet innkomne saker til NPE fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 i 2009. Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene. Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i 2010.

Small thumbnail from the picture of search result

Tragisk utfall for pasienter i psykisk helsevern

I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende.

Small thumbnail from the picture of search result

Mange saker fra privat helsevesen

Fra ordningen trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til medio desember 2010, har over 600 pasienter søkt erstatning etter skader. Av disse gjelder nesten halvparten klager etter tannlegebehandling, sier assisterende direktør Rolf...

Small thumbnail from the picture of search result

- Hverdagen handler mye om pasientskader

Pasient og brukerombud i Hedmark og Oppland, Sandra Fahre, har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. - Den nære kontakten med NPE er derfor svært nyttig, sa hun da 60 deltakere fra ombudskontorene besøkte NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første halvår 2010 har NPE mottatt 2277 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 10,3 prosent mot samme periode i 2009.

Small thumbnail from the picture of search result

Få innmeldte krav om erstatning etter behandling for flåttbitt

I perioden fra 2000 og frem til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 28 saker vedrørende forsinket eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er bare gitt medhold i to tilfeller, mens 26 saker er avslått.

Small thumbnail from the picture of search result

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første kvartal 2010 har NPE mottatt 1157 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 15 prosent fra samme periode i 2009.

Small thumbnail from the picture of search result

Bedret erstatningsvern for tannlegepasienter

1. januar 2009 ble pasientskadeloven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste. Det betyr at pasienter som har fått skade i forbindelse med tannbehandling, enten hos det offentlige eller hos en privat tannlege, kan kreve erstatning hos Norsk...

Small thumbnail from the picture of search result

Flere søker erstatning

Flere søkte pasientskadeerstatning i 2009 enn i 2008, og utbetalingene er rekordhøye. NPE mottok 3 939 erstatningssaker i 2009, en økning på 557 saker, fra 3 382 i 2008.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning ved behandling i utlandet

En rekke nordmenn drar utenlands for å få utført ulike helsetjenester. Noen ganger går det galt eller det kan oppstå komplikasjoner. Pasientskadeordningen i Norge omfatter ikke erstatningskrav etter slike behandlinger i utlandet.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9     10   >>