Kort om erstatningssaker - Borreliose

Sesongen for flått er i gang, og med det kommer risikoen for flåttbårne sykdommer. I NPE behandler vi innimellom erstatningssaker om forsinket diagnostisering av Borreliose, eller feilbehandling av flåttbitt.

Print Bokmål | Nynorsk | 30. May 2022

I løpet av de siste 20 årene, har NPE fattet 180 vedtak i saker der erstatningssøker har fått påvist eller mistenker at de har Borreliose. Det er en sykdom som skyldes at Borrelia-bakterier overføres til mennesker gjennom et flåttbitt, og kan gi infeksjon. Bakteriene er følsomme for antibiotika, og symptomer på eller mistanke om Borreliose behandles derfor ofte med en antibiotikakur.

Hva erstatningssøkerne mener

I de fleste sakene handler kravene om at erstatningssøker mener diagnosen burde vært stilt tidligere, eller at pasienten aldri ble riktig diagnostisert. I flere av sakene er det nemlig ikke blitt påvist Borreliose eller flåttbitt, men erstatningssøker har en mistanke om sykdommen.

I erstatningssakene hos NPE der pasientene har fått påvist Borreliose, mener mange av søkerne at svikt ved antibiotikabehandlingen har ført til en skade og/eller økonomisk tap. Andre mener at undersøkelsene i forbindelse med et mulig flåttbitt ikke var gode nok, og at det har ført til forsinket behandling.

Våre vurderinger av sakene

I 26 av alle Borreliose-sakene ga vi medhold i erstatningssøkernes krav. I over to tredjedeler av disse sakene ga vi medhold for forsinket diagnostisering av sykdommen, mens vi i syv saker ga medhold i at det hadde skjedd en svikt i behandlingen av bittet eller sykdommen.

Vi avslo kravet om erstatning i 154 saker. I 107 saker fant vi at det ikke hadde vært svikt i diagnostiseringen av en eventuell borreliainfeksjon, og i 15 av sakene mente vi at det ikke var svikt i behandlingen som ble gitt. I 32 saker konkluderte vi med at det ikke var sammenheng mellom det økonomiske tapet eller skaden, og Borreliose-sykdommen.

Har du fått en skade på grunn av svikt i behandling eller diagnostikk?

Hvis du ønsker å søke erstatning for følger av det du mener er en feil i et behandlingsforløp, kan du lese mer om dette her og i denne sjekken kan du se om du kan ha rett på erstatning.