Nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste

Fra og med 01.01.2020 endres tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om de nye satsene og risikoklassene her.

Print Bokmål | Nynorsk | 17. December 2019

Pasientskadeordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. NPE behandler erstatningskravene og administrerer tilskuddsordningen.

Oppdaterte tilskuddssatser fra 1. januar 2020
Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste. For de fleste profesjonsgruppene går satsene noe ned. 

Endringene er gjort for å sikre at det er tilstrekkelig kapital i fondet for å dekke de framtidige utgiftene til pasientskadesakene fra dette området.

Vi minner om at alle virksomheter i privat helsetjeneste har plikt til å registrere seg i NPE. 

Erstatningsordningen skal være selvfinansierende
Aktørene i privat helsetjeneste skal fullt ut dekke kostnadene knyttet til pasientskadesaker fra dette området. De har plikt til å betale tilskudd til NPE til dekning av alle fremtidige kostnader som saksbehandling, advokatbistand og eventuell erstatning.

Det kan gå flere år før alle skader inntruffet i et bestemt år er ferdig behandlet. Derfor er det nødvendig å ha et fond med tilstrekkelig kapital for å dekke framtidige forpliktelser.

Tilskuddssatsene beregnes blant annet ut fra skadehyppighet, skadeomfang og erstatningsutbetalinger innenfor ulike helsepersonellgrupper.