Økning i mottatte saker til NPE etter behandling i privat helsetjeneste

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten.

Print Bokmål | Nynorsk | 12. June 2017

NPE er nå ute med en rapport, der alle sakene som gjelder privat helsetjeneste er omtalt. I perioden 2009-2016 har NPE mottatt 3817 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste. 1095 erstatningssøkere har i denne perioden fått 168 millioner kroner i erstatning.

Økning i mottatte saker
Fra privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen, har antallet meldte saker økt hvert år. Siste året har økningen vært på 12 prosent.

- Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at NPE også behandler erstatningssaker innen privat helsetjeneste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. – Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han.

Jørstad sier det er bra at flere kjenner til at de kan henvende seg til NPE hvis de mener at de har fått en skade etter feilbehandling i den private helsetjenesten.

Flest tannsaker
Skader etter behandling hos tannleger og tannlegespesialister utgjør 56 prosent av sakene. 17 prosent av sakene gjelder skader etter kirurgi. – Den vanligste behandlingen i privat helsetjeneste er tannbehandling, derfor ser vi også at de fleste sakene gjelder skader etter slik behandling, sier Jørstad.

Kirurgisaker
Skader etter plastikkirurgi utgjør nesten halvparten av alle vedtakene som omhandler kirurgisk behandling. Den nest største gruppen innen saker som gjelder kirurgi er skader etter ortopedisk behandling. Forskjellige former for knekirurgi utgjør den største andelen av ortopedisakene.

Svikt i behandlingen
78 prosent av de 1095 medholdssakene skyldes svikt i behandlingen. Det dreier seg om feil behandlingsteknikk/metode, ufullstendig eller ikke igangsatt behandling eller at man har fått behandling det ikke var grunnlag for.

Avslag
1814 erstatningskrav ble avslått i perioden 2009-2016. Litt over halvparten av avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen. I de sakene har det skjedd en pasientskade, men skaden har oppstått til tross for at det har vært gitt riktig behandling. I 36 prosent av avslagssakene er begrunnelsen at pasienten ikke har fått en skade av behandlin­gen. Plagene skyldes da enten selve grunnlidelsen eller forhold ved pasienten selv.

Utbetalinger
NPE har utbetalt 168 millioner kroner i erstatninger for skader i den private helsetjenesten i perioden 2009-2016. I tannsakene er det utbetalt 53,5 millioner kroner. Kirurgisakene står for 42 millioner kroner. – Erstatningene dekker i hovedsak økonomisk tap i form av tapt inntekt og påførte merutgifter. Har man fått en stor og varig skade, har man i tillegg krav på menerstatning, avslutter Jørstad.