Webinar med pasient- og brukerombudene

Årets møte med pasient- og brukerombudene ble holdt som et webinar. Temaene var saksbehandling, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Print Bokmål | Nynorsk | 15. June 2020

NPE har en lang tradisjon for å ha et årlig møte med landets pasient- og brukerombudskontor. Årets møte ble et digitalt møte hvor de aller fleste av deltakerne satt på hvert sitt hjemmekontor.

God fremdrift i saksbehandlingen på hjemmekontor
Direktør Rolf Gunnar Jørstad ga et innblikk i status i saksbehandlingen. Han kunne fortelle om at det ikke er noe økning i antall meldte saker så langt i år. Vi har også klart å avslutte et svært stort antall saker, selv om arbeidet etter 12. mars har foregått på hjemmekontor.

Pasientsikkerhetsarbeidet - undersøkelse av meldte saker
Fagsjef på pasientsikkerhet, Ida R. K. Bukholm holdt et engasjert innlegg om hvor viktig det er at helsevesenet gjør en god jobb for å sikre pasientene trygg behandling. Det er viktig både av hensyn til samfunnsøkonomien og ikke minst den enkelte pasienten.

En viktig nøkkel i dette arbeidet er å lære av de hendelsene som inntreffer. Vi har undersøkt i hvor stor utstrekning det er sammenfall mellom hvilke saker pasientene melder til NPE og hvilke saker som meldes i helseforetakenes avvikssystem. Bukholm har ledet dette arbeidet. 

Undersøkelsen viste at det i snitt bare var ca. en tredjedel av sakene som ble funnet både blant NPEs saker og i øvrige avvikssystemer i helsetjenesten. Bukholm mener at dette illustrerer at helsetjenesten fortsatt har mye å gå på, før en pasientsikkerhetskultur og en kultur for kontinuerlig læring er etablert i helsetjenesten.

Kontinuerlig forbedring
Avslutningsvis redegjorde avdelingsdirektør Kjersti Trøseid for det arbeidet NPE har gjort når det gjelder å avklare hvilket handlingsrom forvaltningsloven gir i saksbehandlingen. Denne gjennomgangen er et ledd i det kontinuerlige arbeidet vi gjør for å redusere saksbehandlingstiden.