Slik er saksbehandlingen

Her kan du lese mer om saksgangen, fra vi mottar søknadsskjemaet og fram til saken er ferdigbehandlet.

Print Bokmål | Nynorsk | 17. February 2020

Innledende saksbehandling
Du kan velge om du vil sende søknadsskjemaet digitalt eller med post. Vi anbefaler at du sender det digitalt, det er enklere for deg og vi kan starte saken din raskere.

Vi vil hente inn en uttalelse fra det behandlingsstedet der du mener skaden skjedde. Vi innhenter også eventuell annen relevant dokumentasjon, som journaler og lignende. Du vil få tilsendt kopi av uttalelsen fra behandlingsstedet og har mulighet til å kommentere denne.

Saksbehandler utreder saken
Saksbehandleren vil se på dokumentasjonen vi har fått inn og innhente mer informasjon om nødvendig. De viktigste dokumentene i saken er dine innspill, journal, behandlingsstedets uttalelse og en sakkyndig vurdering av saken din.

Du vil bli orientert om hva som skjer underveis i saken din. Du kan selvsagt også ta kontakt med saksbehandleren din, dersom du lurer på noe, eller har nye opplysninger i saken.

Vurdering av de medisinske problemstillingene i saken
Vi innhenter medisinsk sakkyndig vurdering i de fleste sakene. Den sakkyndige skal ut fra sin faglige bakgrunn som spesialist gi en vurdering av den behandlingen og oppfølgingen pasienten har fått.

Saksbehandler utreder om du har krav på erstatning eller ikke.

Beregning av erstatning
Dersom vi mener at du har rett til erstatning, vil vi finne frem til størrelsen på erstatningen. I denne fasen av saksbehandlingen trenger vi innspill og informasjon fra deg. Vi beregner erstatningen etter lov om skadeerstatning.

Saksbehandler vil fastsette erstatningen ut fra din konkrete situasjon, slik at dine nåværende og fremtidige økonomiske tap blir dekket. Erstatningen skal dekke de tapene du har, som ikke blir dekket av eventuelle sykepenger, trygderettigheter og lignende.

Målet er at du skal ha tilnærmet den samme økonomiske situasjonen som du hadde før skaden skjedde.