III. Årets aktiviteter og resultater

Print Bokmål | Nynorsk | 26. February 2020

Fra tildelingsbrevet for 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Hovedmål 

 • Rask og god saksavvikling skal ha høyeste prioritet i Norsk pasientskadeerstatnings arbeid.
 • Balansen mellom grundighet og tidsbruk skal vurderes kontinuerlig.

Styringsparametere:

 • 70 % av sakene der erstatningssøkeren er tilkjent erstatning (medholdssakene) skal være ferdigbehandlet innen det har gått 24 måneder.
 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige 22 måneder.
 • 85 % av sakene der erstatningssøkeren ikke tilkjennes erstatning (avslagssakene) skal være ferdigbehandlet innen det har gått 12 måneder.
 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige åtte måneder.
 • NPE skal halvere antall saker som har vært under ansvarsutredning eller beregning i mer enn to år. 

  Resultater: Se tabell med nøkkeltall. 

Spesielle oppdrag i tildelingsbrevet for 2019

 • NPE skal bistå departementet med å fastsette nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste. 

  Resultater: NPE har bistått med bakgrunnsmateriale og vurderinger. Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte nye tilskuddssatser med virkning fra 1. januar 2020.
 • NPE skal utarbeide utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet.

  Resultater: Se omtale i egen sak i årsrapporten. 

Administrative prioriteringer/fellesføringer i tildelingsbrevet for 2019 

 • NPE skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.
  NPE skal i årsrapporten redegjøre for hvordan etatens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

  Resultater: Se omtale i egen sak i årsrapporten. 
 • Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslovskriminalitet. Norsk pasientskadeerstatning skal ved tildeling av oppdrag, og i oppfølging av inngåtte kontrakter, sikre at deres leverandører følger lover og regler. NPE skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

  Resultater: Som et ledd i konsernmodellen for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen, ble oppgaver knyttet til anskaffelser flyttet til Norsk Helsenett (SF) 1. januar 2017. NPE påvirker gjennom innspill til kravspesifikasjoner i fellesavtaler mv. NPE har få virksomhetsspesifikke anskaffelser utover sakkyndigtjenester.