Forskriften om menerstatning på pasientskadeområdet er sendt på høring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av NPE på oppdrag fra departementet.

Print Bokmål | Nynorsk | 20. May 2019

- Vi er veldig spente på høringsinstansens innspill til forskriften. Formålet med forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like erstatningskrav og forutberegnelighet for erstatningssøkerne, sier avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

NPEs forslag til forskrift er inndelt i tre deler.

  • Del I utdyper de grunnleggende vilkårene for menerstatning ved pasientskader.
  • Del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i gjeldende forskrift om menerstatning ved yrkesskade, med forslag til endringer og til nye medisinske områder.

HOD foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal også omfatte forskrifter som på enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i skadeserstatningsloven.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 2. september 2019.