Articles on medical topics

Not available in english

Print Bokmål | Nynorsk | 30. July 2014

Fastlegeordningen – hvor svikter det?

Gjennomgang av vedtak i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra 2012 til 2016, viser at svikt i diagnostikk er den hyppigste årsaken til medhold, og at det først og fremst er kreftsykdommer som er forsinket diagnostisert.

Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Kroniske smerter og uføre kan bli resultatet av at pasienten er feil leira, det vil seie blir liggjande i ei uheldig stilling på operasjonsbordet.

Gjenglemt utstyr under operasjon

NPE har i perioden 2006 til 2015 behandlet 121 saker som handler om utstyr som er gjenglemt i pasienten under operasjon. Av disse har 84 pasienter fått medhold og 37 avslag.

Tannlegesaker

Etter at privat sektor ble omfattet av pasientskadeloven, har NPE også fått tannlegesaker til behandling.

Brystkreft

De aller fleste sakene i NPE som gjelder brystkreft, handler om at symptomer ikke ble fulgt opp på riktig måte. Dette førte til at brystkreftdiagnosen ble forsinket.

Psykisk helsevern

Gjennomgang av nesten 600 vedtak innen psykisk helsevern viser at de fleste sakene omhandler bivirkninger eller feilmedisinering, forsinket eller feil diagnose, selvmord eller mangelfull behandling. Medholdsandelen er høyest for selvmordssakene.

Kreft i fordøyelsesorganer

Gjennomgang av 482 vedtak om diagnostikk og behandling av kreft i fordøyelsesorganene, viser at de fleste sakene omhandler kreft i endetarm eller tykktarm. Halvparten av erstatningssøkerne har fått medhold som følge av svikt i diagnostiseringen.

Plastikkirurgi

Gjennomgang av 304 vedtak innen plastikkirurgi, viser at de fleste sakene omhandler brystkirurgi eller mageplastikk. De fleste medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen eller infeksjon. Brystreduserende kirurgi har høyest medholdsandel.

Hofteprotesekirurgi

Gjennomgang av 900 vedtak innen hofteprotesekirurgi, viser store kjønnsforskjeller både når det gjelder hvem som blir operert, medholdsandel og risiko for infeksjon. Totalt sett har 46 prosent av erstatningssøkerne fått medhold i erstatningskravet.

Primærhelsetjenesten

Gjennomgang av 1750 saker innen primærhelsetjenesten, viser at de fleste sakene gjelder fastlegeordningen. Medholdsandelen er relativt lav, med 25 prosent. De fleste medholdsvedtakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

Anestesi

Gjennomgang av 660 anestesisaker, viser at flest saker omhandler narkose med eller uten intubasjon, mens medholdandelen er høyest for epiduralanestesi. Det er et stort spenn i skadene, fra tap av tenner til svært alvorlige følger, som hjerneskade, lammelser og i verste fall dødsfall.

ME/vaksine

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gjengir her en artikkel om håndteringen av erstatningskravene etter vaksineforsøket mot meningokokk B-utløst hjernehinnebetennelse. Artikkelen sto på trykk i Tidsskrift for erstatningrett nr. 1-2/2008.

Hepatitt C

Gjennomgang av 76 krav om erstatning i samband med hepatitt C-smitte ved blodoverføring, viser at halvparten av erstatningssøkarane har fått medhald i erstatningskravet. De fleste avslagene skyldes forelding.