Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i halvparten av 243 erstatningssaker som gjelder forsinket diagnostikk av lungekreft?

Print Bokmål | Nynorsk | 31. January 2019

I alt 122 erstatningssøkere har fått medhold, og det er hittil utbetalt 37 millioner kroner i erstatning. Nærmere tre av fire medholdssaker gjelder utredning i spesialisthelsetjenesten.

Hvorfor ble diagnosen forsinket?

I 35 prosent av medholdssakene var feiltolkning av bildeundersøkelser (røntgen og CT) grunnen til svikt i diagnostiseringen. At prøver eller undersøkelser ikke ble rekvirert, førte til forsinket diagnose av lungekreft i 29 prosent av sakene, mens funn som ikke ble fulgt opp/mangelfull utredning utgjør en andel på 19 prosent. Forlagte/oversette prøvesvar eller henvisning, kommunikasjonssvikt og manglende eller forsinket henvisning til videre utredning er andre årsaker til at diagnosen ble stilt for seint.

I over 90 prosent av medholdssakene har forsinkelsen ført til dødsfall, forkortet levetid eller forverret sykdomsprognose. Behov for mer omfattende behandling og større plager enn de ellers ville ha hatt er andre følger av at kreftdiagnosen ikke ble stilt til rett tid.

Hvorfor ble det ikke medhold?

Tre av fire av de 121 avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk. Utredningen har vært i tråd med god medisinsk praksis. Det var ikke grunnlag for å stille diagnosen lungekreft tidligere. I resten av avslagssakene kunne diagnosen ha vært stilt tidligere, men forsinkelsen har ikke hatt betydning for type eller omfang av behandlingen, prognosen eller det endelige resultatet.