Betaling for dokumenter i pasientskadesaker

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene, for å vurdere den behandlingen pasienten har fått. I de fleste tilfellene betaler vi ikke for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finnes noen unntak.

Print Bokmål | Nynorsk | 7. October 2019

Behandlingssteder det er klaget på
Vi dekker ikke utgifter til behandlingssteder det er klaget på. Dette gjelder for eksempel kostnader behandlingsstedene har med å kopiere og oversende journalopplysninger eller annen dokumentasjon.

Behandlingssteder det ikke er klaget
Vi har også krav på kopi av journaler uten omkostninger fra behandlingssteder i den offentlige helsetjenesten. Dette har vært en forståelse mellom sykehuseierne, kommunehelsetjenesten og NPE siden ordningen startet i 1988. NPE er en statlig etat som kan innhente de opplysningene fra andre offentlige instanser, som er nødvendig for at vi skal få utført våre lovpålagte oppgaver. 

Vi betaler for opplysninger
Vi betaler 500 kroner for utlevering av journalopplysninger fra helsepersonell som driver privat praksis, og som det ikke er klaget på i saken. Dette kan for eksempel gjelde fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Beløpet inkluderer porto, ekspedisjons- og fakturagebyr. De må sende oss faktura for å få utbetalt beløpet.