Intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

Print Bokmål | Nynorsk | 9. January 2018

Hvis erstatningssøker har fått en varig skade, kan det være grunnlag for menerstatning. For å kunne beregne menerstatningen, er det nødvendig å fastsette størrelsen på den medisinske invaliditeten.

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade fastsetter medisinsk invaliditet. Forskriften del II inneholder en invaliditetstabell, som angir skadefølger og medisinsk invaliditet i prosent (invaliditetsgrad). Etter fast praksis brukes forskriften og dens tabellverk også ved fastsettelse av medisinsk invaliditet i vurderingen av andre personskader enn yrkesskader, også når det gjelder pasientskader.

Forskriften er utarbeidet for å omhandle yrkesskader. Blant annet av den grunn regulerer den ikke alle typer skadefølger som kan oppstå for eksempel i forbindelse med en pasientskade. Forskriften § 2 nr. 2 andre punktum gir anvisning på at for skadefølger som ikke er med i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på bakgrunn av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene i tabellen.

Vår erfaring med pasientskader er at det ofte er vanskelig å fastsette en invaliditetsgrad på bakgrunn av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene i tabellen. Vi har derfor ønsket å utvikle et tabellverk, som kan gi veiledning og være et supplement, for skadefølger som ikke er regulert i tabellen.

I arbeidet med tabellen har vi samarbeidet med flere medisinsk sakkyndige, som har spesialistkompetanse og betydelig erfaring med både klinisk arbeid og det å fastsette invaliditetsgrad.

Tabellen er ment som et supplement til forskrift om menerstatning ved yrkesskade og dens tabellverk. Hensikten er å legge til rette for bedre skjønnsmessige vurderinger av skadefølger som forskriften ikke omhandler, og dermed sikre lik praksis.

På bakgrunn av innspill fra brukerne av tabellen har vi nå endret noen av punktene under kvinnelige kjønnsorganer. Layouten er også endret slik at det blir tydelig hva som står i forskrift om menerstatning ved yrkesskade, og hva som står i den interne invaliditetstabellen.

Det er på andre medisinske områder flere skadefølger som ikke er beskrevet i forskriftens tabell. NPE jobber med å videreutvikle tabellen for områdene hjertesykdom og smerteplager.

Har du spørsmål eller innspill til denne tabellen kan du kontakte avdelingsdirektør for
juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for at vi har laget den interne invaliditetstabellen og hvem som har deltatt i arbeidet.