Fødsel - skade på barnet - avslag

Eit barn fekk påvist ein lett hjerneskade. Foreldra meinte at hjerneskaden kunne vore unngått om mora hadde blitt forløyst tidlegare, og søkte om erstatning. Vi vurderte saka og barnet fekk ikkje medhald.

Skriv ut Bokmål | English | 8. januar 2018

Mor blei lagd inn med rier ei veke før termin. Fosteret blei overvaka med CTG som heile tida viste at det hadde det bra. Etter kvart blei framgangen i fødselen langsam, og mora blei forløyst med sugekopp etter at ho hadde trykt i over ein time. Blodprøvar frå navlesnora viste ingen teikn til surstoffmangel under fødselen, og barnet var sprekt. Apgar score var 9-9-9 etter høvesvis 1, 5 og 10 minuttar. Seinare fekk barnet diagnostisert lett cerebral parese.

Vurderinga vår
Ein sakkunnig spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar vurderte saka.

Vi meinte at fødselshjelpa var i tråd med god medisinsk praksis. Det var ikkje grunnlag for ytterlegare undersøkingar eller keisarsnitt. Vakuumforløysinga var ukomplisert, og det var ikkje teikn til oksygenmangel hos barnet.

Barnet har ikkje rett til erstatning.