Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Søknadsskjema

Du kan søkje erstatning for biverknader av legemiddel. Du kan eventuelt i tillegg søkje erstatning for svikt i behandlinga. Søknadsskjema finn du her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Om legemiddelskadar

NPE behandlar alle erstatningskrav som gjeld skadar ved legemiddelbruk.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kva skal til for å få erstatning for ein legemiddelskade?

Her finn du informasjon om kva vilkår som må vere oppfylte for at du skal ha rett på erstatning for biverknadsskadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordningar som gjeld for personar som får ein skade etter å ha delteke i legemiddelforsøk.

Lite bilde for søkeresultattreff

Saksbehandling

Når vi tek imot søknadsskjema frå deg, vil vi starte utgreiing og innhente all nødvendig dokumentasjon i saka. Du vil bli informert etter kvart og få høve til å kommentere undervegs.

Lite bilde for søkeresultattreff

Høve til å klage

Det er skilnad på kva høve du har til å klage på avgjerder som gjeld legemiddelskadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fullmakt legemiddelskade

Om ein erstatningssøkjar vil at ein annan skal representere han, treng vi ei fullmakt som stadfestar dette. Den som har fått fullmakta, kan då skrive under søknadsskjemaet.