Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Søknadsskjema

Du kan søkje erstatning for biverknader av legemiddel. Du kan eventuelt i tillegg søkje erstatning for svikt i behandlinga. Søknadsskjema finn du her.

Om legemiddelskadar

NPE behandlar alle erstatningskrav som gjeld skadar ved legemiddelbruk.

Kva skal til for å få erstatning for ein legemiddelskade?

Her finn du informasjon om kva vilkår som må vere oppfylte for at du skal ha rett på erstatning for biverknadsskadar.

Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordningar som gjeld for pasientar/personar som får ein skade etter å ha delteke i legemiddelforsøk.

Saksbehandling

Når vi tek i mot søknadsskjema frå deg, vil vi starte utgreiing og innhente all nødvendig dokumentasjon i saka. Du vil bli fortløpande informert og få moglegheit til å kommentere undervegs.

Klagemoglegheit

Det er skilnad på kva moglegheit du har til å klage på avgjerder som gjeld legemiddelskadar.