Fagnotat og regelverk

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forseinka diagnose og behandling av kreft – erstatningsutrekning

Vurdering av korleis vi reknar ut erstatninga i saker som gjeld forseinka diagnose og behandling av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Habilitet

Internt fagnotat om vurdering av habilitet for saksbehandlarar, leiarar og sakkunnige i NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjonar som skal vurderast etter pasientskadelova.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkjaren fekk god nok informasjon om risiko for komplikasjonar før behandlinga.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskade - nokre grensetilfelle

Internt fagnotat om kva vi i nokre grensetilfelle legg i omgrepet pasientskade.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved utrekning av erstatninga.

Lite bilde for søkeresultattreff

Unnataksregelen

Internt fagnotat om unnataksregelen i pasientskadelova § 2 tredje ledd.

Lite bilde for søkeresultattreff

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskadelova og føreskrifter

Pasientskadelova tok til å gjelde for offentleg helseteneste 1.1.2003 og for privat helseteneste 1.1.2009.

Lite bilde for søkeresultattreff

Overgangsreglar

§ 21 i pasientskadelova omtalar overgangsreglar for ansvaret for pasientskadar som er valda før lova tok til å gjelde i 2003, (2009 for privat helseteneste). NPE skal òg behandle slike skadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Mellombelse reglar

Her finn du mellombelse reglar for skadar som har skjedd før pasientskadelova tok til å gjelde 1. januar 2003.

Lite bilde for søkeresultattreff

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.