Fagnotat og regelverk

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Forseinka diagnose og behandling av kreft – erstatningsutrekning

Vurdering av korleis vi reknar ut erstatninga i saker som gjeld forseinka diagnose og behandling av kreft.

Habilitet

Internt fagnotat om vurdering av habilitet for saksbehandlarar, leiarar og sakkunnige i NPE.

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjonar som skal vurderast etter pasientskadelova.

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkjaren fekk god nok informasjon om risiko for komplikasjonar før behandlinga.

Pasientskade - nokre grensetilfelle

Internt fagnotat om kva vi i nokre grensetilfelle legg i omgrepet pasientskade.

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved utrekning av erstatninga.

Unnataksregelen

Internt fagnotat om unnataksregelen i pasientskadelova § 2 tredje ledd.

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Pasientskadelova og føreskrifter

Pasientskadelova tok til å gjelde for offentleg helseteneste 1.1.2003 og for privat helseteneste 1.1.2009.

Høyesterettsdommer

Oversikt over dommer fra Høyesterett. Oversikten ligger på hjemmesiden til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Overgangsreglar

§ 21 i pasientskadelova omtalar overgangsreglar for ansvaret for pasientskadar som er valda før lova tok til å gjelde i 2003, (2009 for privat helseteneste). NPE skal òg behandle slike skadar.

Mellombelse reglar

Her finn du mellombelse reglar for skadar som har skjedd før pasientskadelova tok til å gjelde 1. januar 2003.

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.