Fagnotat

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Skriv ut Bokmål | English | 28. mai 2020

Lite bilde for søkeresultattreff

Forseinka diagnose og behandling av kreft – erstatningsutrekning

Vurdering av korleis vi reknar ut erstatninga i saker som gjeld forseinka diagnose og behandling av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Habilitet

Internt fagnotat om vurdering av habilitet for saksbehandlarar, leiarar og sakkunnige i NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjonar som skal vurderast etter pasientskadelova.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkjaren fekk god nok informasjon om risiko for komplikasjonar før behandlinga.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskade - nokre grensetilfelle

Internt fagnotat om kva vi i nokre grensetilfelle legg i omgrepet pasientskade.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved utrekning av erstatninga.

Lite bilde for søkeresultattreff

Unnataksregelen

Internt fagnotat om unnataksregelen i pasientskadelova § 2 tredje ledd.