Interne fagnotat

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Forseinka diagnose og behandling av kreft – erstatningsutrekning

Vurdering av korleis vi reknar ut erstatninga i saker som gjeld forseinka diagnose og behandling av kreft.

Habilitet

Internt fagnotat om vurdering av habilitet for saksbehandlarar, leiarar og sakkunnige i NPE.

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjonar som skal vurderast etter pasientskadelova.

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Pasientskade - nokre grensetilfelle

Internt fagnotat om kva vi i nokre grensetilfelle legg i omgrepet pasientskade.

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved utrekning av erstatninga.