Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor. Her finn du omtale av det regelverket NPE brukar, i tillegg til lenker til lovtekst og føreskrifter på Lovdata.

Skriv ut Bokmål | English | 27. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskadelova og føreskrifter

Pasientskadelova tok til å gjelde for offentleg helseteneste 1.1.2003 og for privat helseteneste 1.1.2009.

Lite bilde for søkeresultattreff

Overgangsreglar

§ 21 i pasientskadelova omtalar overgangsreglar for ansvaret for pasientskadar som er valda før lova tok til å gjelde i 2003, (2009 for privat helseteneste). NPE skal òg behandle slike skadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Mellombelse reglar

Her finn du mellombelse reglar for skadar som har skjedd før pasientskadelova tok til å gjelde 1. januar 2003.

Lite bilde for søkeresultattreff

Foreldingslova

Foreldingslova har to foreldingsfristar på høvesvis 3 år og 20 år.