Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du kan ha rett til erstatning.

Søknad om erstatning

Her kan du søkje erstatning for pasientskade og biverknad av legemiddel etter behandling i offentleg eller privat helseteneste.

Bør eg vente med å sende inn søknad?

Om du nettopp har opplevd feilbehandling kan det i nokre tilfelle vere greit å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser omfanget av skaden du har fått, eller om du har fått eit økonomisk tap. 

Kva skal til for å få erstatning for ein pasientskade?

For at du skal få erstatning frå NPE, må tre vilkår vere oppfylte. Vi rår deg til å lese punkta nedanfor før du søkjer.

Kven kan søkje erstatning i NPE?

Her finn du informasjon om kven som kan søkje erstatning, bruk av fullmektig og advokat.

Søkje erstatning på vegner av pasienten

Normalt er det den som har fått ein pasientskade, som søkjer erstatning. I nokre tilfelle vil det vere forhold som gjer at andre søkjer erstatning på vegner av pasienten.

Når er eit krav forelda?

Foreldingslova har to foreldingsfristar på høvesvis 3 år og 20 år.

Melde til NPE eller fylkesmannen?

Fylkesmannen har mynde til å iverksetje reaksjonar overfor helsepersonell. Det myndet har ikkje NPE. Vi behandlar erstatningssøknader og utbetalar erstatning til dei som har krav på det.

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.