Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/prosjektlogoer/kan-jeg-soke-erstatning-ikon-sideliste.jpg

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du kan ha rett til erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/skjema/nettside-digital-skademelding-1_320.jpg

Søknad om erstatning

Her kan du søkje erstatning for pasientskade og biverknad av legemiddel etter behandling i offentleg eller privat helseteneste.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_137226314_320.jpg

Bør eg vente med å sende inn søknad?

Om du nettopp har opplevd feilbehandling kan det i nokre tilfelle vere greit å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser omfanget av skaden du har fått, eller om du har fått eit økonomisk tap. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_174202361_320.jpg

Kva skal til for å få erstatning for ein pasientskade?

For at du skal få erstatning frå NPE, må tre vilkår vere oppfylte. Vi rår deg til å lese punkta nedanfor før du søkjer.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_225389779_320.jpg

Søkje erstatning på vegner av pasienten - fullmakt

Normalt er det den som har fått ein pasientskade som søkjer erstatning. I nokre tilfelle ynskjer pasientane at andre søkjer for dei.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_17777314_320.jpg

Når er det for seint å søkje erstatning?

Foreldingslova har to foreldingsfristar på høvesvis 3 år og 20 år.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_169835603_320.jpg

Melde til NPE eller fylkesmannen?

Fylkesmannen har mynde til å iverksetje reaksjonar overfor helsepersonell. Det myndet har ikkje NPE. Vi behandlar erstatningssøknader og utbetalar erstatning til dei som har krav på det.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_153098018_320.jpg

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.