Når er eit krav forelda?

Foreldingslova har to foreldingsfristar på høvesvis 3 år og 20 år.

Lenke til lovtekst

Skriv ut Bokmål | English | 18. juni 2019

Hovudregelen er at eit krav er forelda etter tre år.

For at foreldingsfristen skal ta til, må erstatningssøkjaren ha hatt kunnskap om at det finst ein skade som har ført til eit økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, og hatt kunnskap om den ansvarlege. I høve til dette har erstatningssøkjaren ei viss undersøkingsplikt.

Krav som er meir enn 20 år gamle, vil som hovudregel vere forelda, jf. § 9, 2. pkt i foreldingslova. Dette gjeld sjølv om erstatningssøkjaren ikkje har hatt kunnskap om skaden og den ansvarlege.

Ein avbryt forelding ved å melde kravet til NPE.