Fullmakt - søkje erstatning på vegner av pasienten

Normalt er det den som har fått ein pasientskade, som søkjer erstatning. I nokre tilfelle vil det vere forhold som gjer at andre søkjer erstatning på vegner av pasienten.

Skriv ut Bokmål | English | 27. september 2019

Erstatningssøkjaren ynskjer å bruke fullmektig
Erstatningssøkjaren må skrive under ei fullmakt som gir ein annan person rett til å føre saka hos oss. Dette kan til dømes vere familie eller nære vener. Fullmektig kan då skrive under på søknadsskjemaet. I tillegg til fullmakta må vi ha kopi av godkjend legitimasjon frå erstatningssøkjar; som pass, førarkort eller bankkort med personnummer. Dette er for å sikre at det er erstatningssøkjaren som har skrive under fullmakta.

Erstatningssøkjaren ynskjer å bruke advokat
Advokaten skriv under søknadsskjemaet. Erstatningssøkjaren treng ikkje å gi eiga fullmakt, fordi advokaten har fullmakt til å representere erstatningssøkjaren i kraft av tittelen sin.

Erstatningssøkjaren kan ikkje skrive under på søknadsskjemaet
Nokre gonger er det slik at det reint fysisk ikkje er mogleg for erstatningssøkjaren å skrive under på søknadsskjemaet sjølv, til dømes ved lammingar, amputasjonar, etter slag eller liknande.

I slike saker må vi få ei formell legeerklæring, helst frå behandlingsstad eller fastlege, som skildrar situasjonen og kvifor erstatningssøkjaren sjølv ikkje kan skrive under. I legeerklæringa må det gå fram kven som skal representere erstatningssøkjaren i saka. Legeerklæringa må følgje med signert søknadsskjema.

Erstatningssøkjaren har ikkje evner til å gi samtykke
Nokre gonger er det slik at erstatningssøkjaren ikkje har evner til å forstå kva han skriv under på. Dette kan skuldast demens, psykisk utviklingshemming, hjerneskade med kognitiv svikt, koma eller liknande. I desse sakene kan ikkje erstatningssøkjaren skrive under på søknadsskjemaet, og kan ikkje gi oss fullmakt til å greie ut og behandle saka. Erstatningssøkjaren kan då heller ikkje gi godkjend fullmakt til andre, til dømes ektefelle, barn eller kjende.

I desse sakene må det peikast ut ei verje.  Det er i utgangspunktet ingenting i vegen for at ektefelle, myndig barn eller liknande, blir peikt ut som verje.

Erstatningssøkjaren er mindreårig
Når erstatningssøkjaren er eit mindreårig barn, vil foreldra som har foreldreansvar vere verje for barnet. Dei vil då kunne søkje erstatning på vegner av barnet.

Dersom foreldra ikkje har foreldreansvar, er døde eller liknande, vil ei anna verje vere peikt ut. Vi må då ha prov på at den som melder saka er peikt ut som verje for barnet.

Ved dødsfall
Er pasienten død, må den som søkjer erstatning leggje ved kopi av skifteattest eller annan dokumentasjon som viser kven som har rett til arv etter pasienten.