Dokumentasjon frå behandlingsstaden

Vi treng relevante journalopplysingar frå behandlingsstaden som erstatningssøkjar klagar på. Det har mykje å seie for saksbehandlingstida at de oversender dette så raskt som mogleg.

Skriv ut Bokmål | English | 21. januar 2020

Det er viktig at vi får oversendt journal raskt. For å få opplyst saka best mogleg, vil vi òg gjerne ha ei vurdering frå behandlingsstaden av det søknaden handlar om.

Om vi ikkje får dokumentasjonen frå dykk, vil vi kunne behandle saka på grunnlag av framstillinga frå erstatningssøkjaren og dokumenta elles i saka. I praksis vil vi kunne gi erstatningssøkjar medhald i erstatningskravet utan opplysingar frå dykk.

Dokumentasjon frå behandlingsstaden hjelper oss til å gi erstatningssøkjaren eit raskt og rett svar.