Erstatningssaker - blodfortynnande medikament

Visste du at NPE har utbetalt 76 millionar kroner i erstatning dei siste ti åra på grunn av feilmedisinering med blodfortynnande medikament? Utbetalingane er fordelte på 113 medhaldssaker.

Skriv ut Bokmål | English | 8. oktober 2020

Hovudgrunnane til feilmedisineringa er at

  • medisinen ikkje blei gitt, eller blei gitt for seint (44 %)
  • dosen var for høg eller for låg (25 %)
  • medisinen blei gitt i for kort eller for lang tid (20 %)
  • det var ikkje grunnlag for medisineringa (10 %)

Dei fleste sakene gjeld dei antitrombotiske legemidla Marevan, Klexane og Albyl-E. I 92 av dei 113 medhaldssakene var eit sjukehus ansvarleg for medisineringa, som regel i samband med kirurgiske inngrep.

Konsekvensar av feilmedisinering

Feilmedisineringa førte til hjerneslag, hjarteinfarkt og blodpropp i lungene eller beina/armane, ofte med varige lammingar. I 16 av dei 113 sakene fekk pårørande medhald for at erstatningssøkjarane døydde på grunn av feilmedisineringa.

Årsak til avslag

I alt 98 erstatningssøkjarar fekk avslag. Det er to årsaker til avslag:

  • det har ikkje skjedd ein svikt i behandlinga, då medisineringa har vore i tråd med medisinsk praksis (60 %)
  • det er ikkje samanheng mellom medisineringa og plagene til erstatningssøkjaren (40 %)