28 personer har fått erstatning etter synskorrigering med laser

I perioden 2009-2015 er det utbetalt over fem millioner kroner i erstatninger til 28 erstatningssøkere som har fått feilbehandling i forbindelse med synskorrigerende laseroperasjon i privat helsetjeneste.

Skriv ut Bokmål | English | 29. juni 2016

Medholdssakene
15 av medholdssakene gjelder svikt i behandling. For eksempel er det pasienter som ikke skulle hatt operasjonen på grunn av helsemessige årsaker eller fordi en slik operasjon ikke ville gi positivt resultat for dem. Noen pasienter har hatt gjentatte operasjoner som har ført til skade, da første operasjon ikke har gitt tilfredsstillende resultat.

Pasientene har fått skader som blant annet nedsatt syn, tørre øyne, uskarpt syn, hodepine, sviende øyne og lysømfintlighet etter operasjonene.

To av sakene gjelder informasjonssvikt, der vi mener at pasienten ikke ville ha gjennomført operasjonen dersom han eller hun hadde fått god nok informasjon i forkant om risikoen ved behandlingen. Tre saker gjelder smitte/infeksjon, der pasientene for eksempel har fått hornhinnebetennelse etter inngrep.

Behandlingssteder som ikke sender dokumentasjon
Når NPE behandler en sak, innhenter vi journaler og uttalelse fra behandlingsstedet. I de tilfellene vi ikke mottar journaldokumentasjon innen rimelig tid, fatter vi avgjørelser hvor vi legger erstatningssøkerens opplysninger til grunn for vedtaket vårt. Dette er en praksis som sikrer at behandlingstedet ikke kan unndra seg ansvaret ved å ikke fremlegge dokumentasjon, og det sikrer også at sakene ikke blir liggende for lenge før en avgjørelse blir fattet.

I åtte av de 28 medholdsakene har vi fattet vedtak uten at behandlingsstedet har uttalt seg eller sendt journaler i saken.

Avslag
Totalt 68 erstatningssøkere har fått avslag etter å ha søkt erstatning for å ha fått skader etter laseroperasjon for synskorrigering. De fleste har fått avslag fordi operasjonen og oppfølgingen har vært utført på riktig måte (ingen feilbehandling), og plagene etter operasjonen er innenfor det som må aksepteres etter en slik behandling. De har også fått god informasjon i forkant om risiko for plager etter et slikt inngrep.