Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandla 785 saker dei siste fem åra som gjeld operasjon med innsetjing av hofteprotese?

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 er klar. Mellom aktivitetane i 2018 kan vi nemne at NPE fylte 30 år, vi arbeidde med ny strategi, og innførte eitt vedtak.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - ettergløymt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkjarar dei siste fem åra har fått utbetalt 4,2 millionar kroner i erstatning på grunn av ettergløymt utstyr i kroppen i samband med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrar?

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i halvparten av 243 erstatningssaker som gjeld forseinka diagnostikk av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Hugs tilskotsplikta til NPE

Alle verksemder som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Den årlege meldefristen er 1. februar. Dette inneber at oppdatering må gjerast i løpet av januar. Oppføringa blir fornya automatisk, så om du ikkje har nokon endringar i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysingar, treng du ikkje...

Lite bilde for søkeresultattreff

Over ein milliard utbetalt i erstatningar til pasientar og pårørande

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte 1014 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande i 2018. Det er ein auke på 3,5 prosent frå 2017.

Lite bilde for søkeresultattreff

66 kvinner fekk livmorhalskreft – kunne vore unngått

NPE har gitt erstatning til 66 kvinner og deira pårørande på grunn av forseinka diagnostisering av livmorhalskreft.  Kvinnene har fått erstatning fordi NPE meiner dei ikkje har fått den oppfølginga dei hadde krav på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - skeiv stortå

Visste du at NPE har behandla 164 saker som omhandlar operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skeiv stortå, dei siste fem åra?

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandla 165 saker som gjeld diagnostisering av ADHD dei siste ti åra? I alt 23 erstatningssøkjarar har fått medhald, og det er til no utbetalt tolv millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Høgsterettsdom om psykiske skadar hjå næraste pårørande

Dommen frå Høgsterett av 30.10.2018 varslar ei justering av praksis ved erstatning til næraste pårørande.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fagnotat om utrekning av erstatning i kreftsaker

Her finn du eit internt fagnotat om korleis vi reknar ut erstatning til personar som har fått forseinka diagnose og behandling av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

Lite bilde for søkeresultattreff

Leiinga i NPE på nordisk leiarsamling

I byrjinga av september var leiargruppa i NPE på årleg nordisk leiarsamling i Stockholm. I alt 16 leiarar frå dei fem nordiske pasientskadeordningane møttest til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt samvær.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

NPE lanserer no ei digital teneste «Kan eg søkje erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkjarane fylle ut nokre enkle spørsmål i eit nettskjema og få ein peikepinn på om dei har krav på erstatning eller ikkje.

Lite bilde for søkeresultattreff

355 pasientar unødvendig opererte – har fått 140 millionar kroner i erstatningar frå NPE

Ei kvinne som feilaktig fekk fjerna eggstokkane, mista evna til å få eigne barn. Ein overvektig pasient som fekk fedmekirurgi utan godt nok grunnlag, mista milten på grunn av komplikasjonar. Ein mann fekk fjerna ein menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikkje vore operert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandla 135 diabetessaker dei siste ti åra? Halvparten av i alt 43 medhaldssaker gjeld svikt i behandlinga av følgjesjukdomar til diabetes.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandla 322 kneprotesesaker dei siste fem åra? I desse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Lite bilde for søkeresultattreff

Møte med Språkrådet om forskriftsarbeid

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Vi har no hatt møte med Språkrådet om eit samarbeid for å skrive forskrifta i eit klart og forståeleg språk.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE har utbetalt 534 millionar kroner i erstatningar fyrste halvår

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er ein etat som behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei har fått ein skade etter feilbehandling i offentleg eller privat helseteneste. Fyrste halvdel av 2018 har NPE teke imot 2933 saker og utbetalt 534 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsett ei referansegruppe for å sikre brukarinvolvering og det er avgjort kva medisinske område som skal prioriterast.

Lite bilde for søkeresultattreff

17 millionar kroner i erstatning til pasientar som har blitt behandla feil stad på kroppen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhald i 48 saker frå 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandla feil stad på kroppen. NPE har utbetalt 17,3 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE sin rapport for dei regionale helseføretaka: 3,6 milliardar kroner i erstatning utbetalt dei siste fem åra

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har dei siste fem åra utbetalt 3,6 milliardar kroner i erstatning til pasientar og pårørande som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetenesta, viser ny rapport.

Lite bilde for søkeresultattreff

Auke i saker NPE har teke imot etter behandling i privat helseteneste

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt ein auke på nærare åtte prosent frå 2016 til 2017 i melde erstatningssaker som gjeld behandling i den private helsetenesta

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millionar kroner i erstatning etter feil eller manglande antibiotikabehandling?

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medhaldssakene er grunngjevne med svikt i diagnostikk.

<< 1   2     3   4   5   6   7   8   9   10   >>