Behandling av Vioxx-krav i Norge

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstning (NPE).

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

Som mange er kjent med - også gjennom omtale i norske medier - falt dom i den første av mange Vioxx-rettssaker i Texas, USA, 19. august. Carol Ernst nådde frem med sitt krav om at mannens død skyldtes bruk av Vioxx. Dommen er anket til høyere domstol av legemiddelprodusenten Merck.

NPE har per i dag mottatt 151 krav om erstatning og fattet vedtak i syv av sakene. En pasient har fått medhold, mens seks har fått avslag. Saksbehandling av sakene skjer fortløpende og alle saker vurderes konkret og individuelt. En eventuell erstatning blir beregnet i forhold til et økonomisk tap eller varig mén. Ved dødsfall kan pårørende søke erstatning.

Relevante spørsmål for utredningen av sakene:

  • Er det sannsynlig årsakssammenheng mellom pasientens skade og bruk av medikamentet?
  • Ville pasientens skade oppstått dersom en tenker seg at legemiddelet ikke var brukt?
  • Er det rimelig at pasienten selv bærer følgene av bivirkningen?

Moment som vektlegges i vurderingen

  • Pasientens helsetilstand før bruken
  • Legemidlets betydning for sykdommen
  • Legemidlets forutsatte og faktiske virkninger
  • Skadens art og omfang
  • Forholdene ellers