Feil fremstilling av NPEs bruk av sakkyndige

NRK Dagsrevyen viste tirsdag 28. mars innslag der sakkyndige som har hatt oppdrag for NPE mener at NPE lar være å gi pasienter erstatning som de har krav på. Dette er feil, NPE har ingen egeninteresse av utfallene i sakene og vi legger ingen føringer på hvordan de sakkyndige skal konkludere i sine erklæringer.

Skriv ut Bokmål | English | 29. mars 2017

NPE legger ikke føringer for den sakkyndige vurderingen
I oppslaget i Dagsrevyen fremstår det som om NPE ikke gjør en objektiv vurdering av sakene, og at vi pålegger de sakkyndige å vurdere en sak på en måte som gjør at vi avslår saken. Det er feil.

De sakkyndige blir bedt om å vurdere behandlingen innenfor sitt spesialfelt i sakene de får i oppdrag fra oss å vurdere. Vi legger ingen føringer for hvordan de vurderer saken og vi sensurerer på ingen måte vurderingene deres.

Sakkyndige må vurdere behandling innen sitt fagfelt
NPE mottar opp mot 6000 nye saker i året. I 2016 innhentet vi mer enn 8000 sakkyndige vurderinger. Mange av sakene NPE behandler er komplekse. Vi er avhengig av gode og relevante sakkyndige uttalelser for å fatte riktige vedtak i sakene.

For å vurdere en sak, er det viktig at den sakkyndige er spesialist innenfor det medisinske fagfeltet saken gjelder. I de fleste saker er det tilstrekkelig med én sakkyndig vurdering for å ta stilling til om pasienten har rett til erstatning, men i en del saker trenger vi flere sakkyndige vurderinger for å vurdere ulike deler av forløpet.

Et eksempel på det siste er at en spesialist innenfor anestesi vurderer anestesibehandlingen, mens en spesialist i kirurgi vurderer den kirurgiske behandlingen. Fordi hvert fagfelt er spesialisert, er det viktig at den sakkyndige har spesialkompetanse på det han eller hun vurderer.

Det er derfor det også er viktig at spesialistene ikke vurderer deler av behandlingen som ikke er innenfor deres fagfelt. Det blir feil hvis en sakkyndig går utover sin spesialitet og uttaler seg om behandling og oppfølging som han eller hun ikke har spesialkompetanse på.

Dag Bratlid sier i innslaget på NRK at han har blitt stoppet av oss når han vurderer andre deler av behandlingsforløpet. Dette er riktig i den grad han har gått inn på vurderinger av forhold som ligger utenfor hans kompetanse. Lang kompetanse som lege gjør ikke en sakkyndig mer kompetent til å vurdere forhold utenfor hans eget fagfelt. Dette mener vi Dag Bratlid, som alle andre sakkyndige, må forholde seg til. Når det gjelder arbeid som sakkyndig mener vi også at dette er lite kontroversielt å påpeke.

Det at en sakkyndig skal avstå fra å gå inn på vurderinger utenfor deres eget fagfelt, innebærer selvsagt ikke at ikke de sakkyndige kan påpeke det de tror kan være feil på alle punkter i behandlingsforløpet. En slik påpekning vil kunne lede til at vi kan be en sakkyndig med relevant spesialitet om å vurdere dette forholdet.

Vi gir ikke avslag på ufullstendig grunnlag
Bratlid sier i innslaget at han mener at «mange pasienter har fått avvist sin klage på ufullstendig grunnlag».

Det er ikke hold i Bratlids påstand om at vi gir avslag til mange pasienter som skulle hatt rett til erstatning. Vi gir avslag til de som etter loven ikke har krav på erstatning, og det stadfestes i klagenemnden. Kun ti prosent av sakene som blir påklaget til Pasientskadenemnda blir omgjort.

Det er ikke de sakkyndige som avgjør sakene i NPE
I innslaget til NRK fremstilles det som om det er de sakkyndige som avgjør sakene våre. Det er feil.

De sakkyndige vurderingene er viktige for å belyse behandlingen og oppfølgingen til pasienten. Men det er også andre viktige opplysninger i sakene som er grunnlag for avgjørelsen, som uttalelser fra behandlingsstedet, annen dokumentasjon og pasientens egne beskrivelser. Vi må se på alt dette opp mot lovverket når vi fatter en avgjørelse. Dette er det ikke de sakkyndige som gjør.

De sakkyndige får oppdrag, de er ikke ansatt i NPE
I oppslaget til NRK fremstilles det som om Bratlid har vært ansatt i NPE. Det er ikke tilfellet. Han har hatt en rammeavtale som konsulent med oss, der vi har bedt han om å vurdere saker for oss, og vi har betalt konsulenthonorar for det arbeidet han har gjort.

Vi har rammeavtaler med 87 sakkyndige, som på fast basis vurderer saker for oss. Disse rammeavtalene gjør at vi har god og forutsigbar kapasitet på sakkyndige tjenester. Dette er viktig for at ikke utredningen av sakene skal stoppe opp, og for å gi et grunnlag for korrekte avgjørelser i NPE. I tillegg til sakkyndige som har rammeavtale med NPE, benytter vi en rekke sakkyndige som tar enkeltoppdrag for oss.

Vi betaler ut erstatning til alle som har krav på det
Det er synd når media ensidig løfter opp noen stemmer og ikke balanserer saken bedre. Da er det viktig for oss å påpeke det vi mener er feil, og tydeliggjøre hvordan saksbehandlingen hos oss virkelig foregår.

NPE har ingen egeninteresse i utfallet av sakene. Vi er opptatt av å fatte avgjørelser som er riktige, slik at de som har krav på erstatning får erstatning. Vi krever inn tilskudd fra de regionale helseforetakene, landets kommuner og de som driver privat helsetjeneste for å dekke erstatningsutbetalingene. Øker erstatningsutbetalingene vil vi kreve inn mer tilskudd fra helsetjenesten.

NPE har de siste tre årene utbetalt 2,7 milliarder kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Det viser at vi har en god og viktig ordning i Norge.