ME/Meningokokk-B

Skriv ut Bokmål | English | 25. mai 2012

Orientering til pasienter som har krevd erstatning etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse (Meningokokk-B vaksine)

Som kjent behandler Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på vegne av staten erstatningskrav etter vaksineforsøket.

Vi har totalt mottatt 272 saker, og de fleste av disse gjelder spørsmål om vaksinen kan ha ført til ME/kronisk tretthetssyndrom. Antallet saker stiller store krav til en mest mulig effektiv saksflyt og en enhetlig vurdering. Det er til nå fattet 13 vedtak, og ingen er foreløpig tilkjent erstatning. Dette skyldes at utredningen viser at det er lite sannsynlig at det er vaksinen som har ført til at pasientene har utviklet ME.

Kontakt med andre faginstanser
Det er nødvendig for utredningen at vi setter oss grundig inn i problemstillingen. Vi har i den forbindelse blant annet hatt kontakt med ME-foreningen, Folkehelseinstituttet og leder av foreldregruppen. Vi har i tillegg hatt møter med spesialister på vaksineproblematikk, nevrologi og infeksjonssykdommer, for å få informasjon om vaksineskader og mulige årsakssammenhenger. Disse spesialistene har vært Bjarne Bjorvatn, Claus Ola Solberg, Harald Steinum, Are Brean og Harald Nyland.

Når startet symptomene?
Ut fra hva man i dag vet, er det svært lite sannsynlig at symptomer som opptrer mer enn tre til fem uker etter at vaksinen ble gitt, kan settes i sammenheng med denne. Det er da mer sannsynlig at ME skyldes andre forhold, som for eksempel infeksjoner.

Fremdrift i saksbehandlingen
Sentralt for utredningen vil være det tidsintervallet der symptomene på ME eller annen nevrologisk lidelse oppstår. Vi vil gå gjennom samtlige saker, og se på vaksinetidspunktet og symptomstart. Ved denne gjennomgangen vil vi benytte et romslig tidsintervall, for å sikre at ingen får urettmessig avslag på sin søknad. Vi har derfor valgt å skille ut alle saker der symptomene startet mer enn to måneder etter at vaksinen ble gitt. I de sakene vil det normalt ikke kunne foreligge en sammenheng mellom vaksinen og ME/annen nevrologisk lidelse, og dermed heller ikke grunnlag for erstatning.

Arbeidet med gjennomgangen av sakene starter i begynnelsen av september. NPE tar sikte på å ha tatt stilling til de sakene der det ikke forelå symptomer innen to måneder etter vaksinen innen utgangen av oktober i år.

I de sakene der symptomene startet innenfor to måneder etter at vaksinen er gitt, vil vi starte en ordinær medisinsk utredning for å se om det er grunnlag for erstatning.

Rapport fra utvalg
Helse- og omsorgdepartementet oppnevnte i februar et utvalg som fikk i oppdrag å gå gjennom vaksineforsøket. Utvalget, som ledes av Olaf Gjerløw Aasland, skal avgi sin rapport til departementet rundt 1. september. Vi vil naturlig nok lese rapporten grundig og vurdere om den inneholder konklusjoner av betydning for erstatningsspørsmålet.

Gjennomgang i Verdens Helseorganisasjon, WHO
Spørsmålet om Meningokokk-B vaksinen kan ha medført skade er brakt inn for WHO. WHO har et ekspertpanel på vaksineskader, og dette panelet vil i desember vurdere om aktuelle vaksine kan medføre skade, blant annet i form av kronisk tretthetssyndrom/ME. Skulle WHO sitt ekspertpanel komme til at man ikke kan forholde seg til et slikt tidsintervall som NPE baserer seg på etter å ha konferert med norsk ekspertise, vil NPE selvsagt vurdere disse sakene på nytt.