Pasientskadeloven utvides fra 1. april 2014

Fra 1. april har det kommet en endring i pasientskadeloven slik at kommunale rusinstitusjoner, barneboliger og aldershjem blir omfattet av pasientskadeordningen.

Skriv ut Bokmål | English | 4. april 2014

Endringen har kommet som en konsekvens av at det ble gitt en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne loven trådte i kraft
1. januar 2012. Ved dette ble i hovedsak skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester opphevet. Tidligere var bare de kommunale helseinstitusjonene, det vil si sykehjemmene, omfattet av pasientskadeloven.

Fra 1. april vil også pasientskader som skjer som følge av helsehjelp som gis i kommunale rusinstitusjoner, barneboliger og aldershjem være dekket.

Pasientskadeloven gjelder for pasientskader som blir påført pasienter av autorisert helsepersonell, uansett om dette skjer i eller utenfor institusjon. Lovendringen får dermed betydning for pasienter som blir påført en skade i de aktuelle institusjonene, også selv om skaden blir påført dem av andre enn helsepersonell eller deres medhjelpere.

Som ellers er det et grunnleggende vilkår i pasientskadeloven at det er sammenheng mellom helsehjelpen som er gitt og pasientskaden. Det må også være et grunnlag for å gi erstatning, for eksempel at det har vært en svikt i behandlingen.