Tannlegeskader koster!

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetaler hvert år millionbeløp til pasienter som har søkt om erstatning. Tannleger bør passe på å gi god informasjon om risiko for skade, og mulighet til å søke erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 29. januar 2014

For at en pasient skal ha krav på erstatning, må skaden skyldes svikt. Det må også være en årsakssammenheng mellom svikten og den skaden som har inntrådt. I noen tilfeller kan svikten også forsterke eller utløse allerede eksisterende sykdomstilstander. Også i slike tilfeller kan pasienten ha krav på erstatning. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt, har pasienten normalt ikke krav på erstatning.

Først og fremst har pasienten krav på å få dekket påløpte og framtidige utgifter. Hvis pasienten har blitt arbeidsufør som følge av skaden, vil også tapt inntekt dekkes.

God informasjon og journalføring
-Mitt råd til tannlegene er å informere pasientene godt, både om risiko for komplikasjoner og om muligheten til å søke erstatning når noe går galt. Det er også viktig å føre gode og fullstendige journaler. Vi ser at det av og til svikter noe på dette, sier seniorrådgiver Tore Grøtholm i NPE.

Generalsekretær i Den norske tannlegeforening, Richard Næss, slutter seg til denne oppfordringen.
-Gi pasienten all relevant informasjon, og sørg for å journalføre både de vurderinger du gjør og det du har fortalt pasienten. En god journal er av avgjørende betydning for å få frem både hva tannlegen har gjort og ikke minst kommunisert, er hans klare beskjed.

Lik erstatning for lik skade?
Beregning av erstatningen er konkret og individuell. Man kan altså ikke angi noe generelt nivå for hvor stor erstatning en bestemt skade gir. Når det gjelder erstatning for tapt inntekt vil denne kunne variere mye, avhengig av alder, arbeid og inntekt. Samme type skade vil derfor kunne gi vidt forskjellig erstatning. Det å reparere en tannskade vil derimot stort sett gi samme type kostnad for samme type skade og dermed samme nivå på erstatningen.

Flest mindre beløp
Normalt vil de skadene som skal erstattes etter tannlegebehandling, dreie seg om midlertidige skader som kan repareres. Om lag halvparten av sakene som har fått medhold, har en utbetaling på mindre enn 50 000 kroner.

Varige skader kan gi store utbetalinger
I noen saker, der det er snakk om større reparasjoner som involverer tanntekniske arbeider, kan beløpene ligge på opptil 300 000 kroner. I noen få saker ender pasientene med varige skader, som for eksempel nerveskader og smertetilstander. I slike tilfeller kan det bli aktuelt å utbetale menerstatning og erstatning for tap av inntekt, i tillegg til de tanntekniske utgiftene.

-I disse ytterst få sakene kan det bli snakk om millionbeløp i erstatning, sier Grøtholm.

Flere og flere pasienter søker erstatning etter skader som skyldes tannlegebehandling. NPE forventer en viss økning framover, og utbetalingene vil øke som en følge av dette.