To av ti får erstatning etter Dent-O-Sept

NPE har mottatt totalt 278 saker med krav om erstatning etter Dent-O-Sept og har ferdigbehandlet 93% av sakene. Av disse har 35 pasienter fått medhold.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

26 pasienter har fått erstatning på grunn av munnpensel-smitte. Ni pasienter har fått medhold på grunn av annen form for behandlingssvikt, som kom frem under utredning av sakene. I ytterligere 55 saker er det fastslått at pasientens skade ikke er forårsaket av Dent-O-Sept, men at den kan skyldes andre forhold ved behandlingen. Disse sakene utredes videre, for å se om pasientene likevel kan ha krav på erstatning.

Skadene etter Dent-O-Sept har ikke blitt så utbredt i omfang som man tidligere fryktet, men konsekvensene for de som er rammet er til dels svært alvorlige. I hele 20 av de 26 medholdssakene døde pasienten. I flere av sakene er det tvil om Pseudomonas-smitten er den direkte årsaken til dødsfallet, men NPE har likevel valgt å la tvilen komme pasientens pårørende til gode. De vil få utmålt erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler, som blant annet dekker utgifter til begravelse og eventuelt tap av forsørger.

Erstatningsbeløpet vurderes individuelt, ut fra hver pasients skade og økonomiske tap. Beløpene som er fastsatt varierer så langt fra 5000 kroner opp til 342 000 kroner. Totale utbetalinger er foreløpig på samlet ca. 1 million kroner. I flere av sakene gjenstår å utmåle erstatningsbeløpet, slik at samlede beløp vil bli høyere.

169 pasienter har fått avslag på sitt krav om erstatning. De fleste av pasientene er eldre mennesker med et alvorlig sykdomsbilde, og det er ikke påvist sammenheng mellom sykdomsforløpet og Pseudomonas. Pasienten har fått en forsvarlig og god behandling av sin sykdom.