Vellykket markering

NPEs tidligere direktører Per Kåre Herredsvela og Erling Breivik sammen med NPEs nåværende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPEs tidligere direktører Per Kåre Herredsvela og Erling Breivik sammen med NPEs nåværende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Jubileumsseminaret 25 år med pasientskadeerstatning i Norge ble gjennomført mandag 22. april på Hotel Bristol. Det var mange gjester og et spennende program.

Skriv ut Bokmål | English | 6. april 2016

Offisiell åpning ved statssekretæren
Den offisielle åpningen av seminaret skulle gjøres av statsråd Jonas Gahr Støre. Dessverre var han forhindret i å komme, men statssekretær Robin Kåss hadde noen gode betraktninger om ordningen, både der den har vært, hvor den er og hvor den skal videre.

«Pasientskadeordnigen – en milepæl»
Etter åpningen ved statssekretær Kåss hadde direktør Rolf Gunnar Jørstad et innlegg. Han innledet med å trekke frem noen av de tilstedeværende som har betydd mye for ordningen: tidligere statsråd Tove Strand, som var politisk ansvarlig da pasientskadeordningen ble etablert i 1988, de tidligere direktørene i NPE Per Kåre Herredsvela (1988-95) og Erling Breivik (1995-2012), og direktør Rose-Marie Christiansen, som har ledet Pasientskadenemnda siden 2003.

Tittelen på Jørstads innlegg var «Pasientskadeerstatning gjennom 25 år – en milepæl». Han trakk frem det særegne i internasjonal sammenheng ved pasientskadeordningen og den åpenbare styrkingen av pasientens erstatningsrettslige stilling som ordningen har innebåret.

Han fremhevet at 17.000 personer har fått rett til erstatning og det er utbetalt nesten 8 milliarder kroner i disse 25 årene, og at det er tall som gjør inntrykk. Jørstad stoppet imidlertid også opp ved noen av de utfordringer ordningen og etatene NPE og PSN står overfor, ikke minst hva gjelder lang saksbehandlingstid.

Innlegg fra brukersiden
Dette seminaret var lagt opp med tanke på å få flere sider ved ordningen belyst, og man hadde derfor invitert både advokat Christian Lundin og Guro Birkeland fra Pasientforeningen til å holde innlegg med fokus fra brukersiden. Både Lundin og Birkeland trakk frem positive sider ved ordningen, men kom også med kritiske innspill som bl.a. gikk på etatenes evne til å følge opp ny rettspraksis på utmålingsområdet.

Juridisk innlegg
Etter pausen hadde jusprofessor Aslak Syse et innlegg om hvordan ordningen er tenkt gjennom lovverket og hvordan den fungerer i praksis. Syses hovedinnfallsvinkel var at dette er en god ordning. En viktig utfordring slik han ser det er at alle aktørene er «drivere» som fører til et «ekspansjonistisk system»: NPE og PSN er i vekst og «inviterer» til flere saker, mens advokater, domstolene og media bidrar til økt «erstatningsfiksering».

Syse konkluderte med at ordningen fungerer godt, men at det ville være en fordel om domstolene i stedet for å prøve «saken», måtte nøye seg med en tradisjonell prøving av gyldigheten av forvaltningens vedtak. En lovendring på dette området ville etter hans mening hindret at domstolen ble en viktig driver for fortsatt ekspansjon.

Debatt
Etter disse innleggene var det en debatt mellom de eksterne foredragsholderne, avdelingsdirektør i NPE Anne-Mette Gulaker og leder av fagseksjonen i Pasientskadenemnda, Hege Solem Markussen Mangset. Debatten ble ledet av VG-journalist May-Linn Gjerding, og diskusjonen dreide seg om tematikk som hadde blitt tatt opp i løpet av dagen og problemstillinger knyttet til ordningen. Det kom også flere spørsmål og innspill fra salen.

Tre formål med ordningen
Tidligere statsråd Tove Strand, som etablerte ordningen i sin tid, tok ordet for å si noe om hvordan intensjonen med ordningen var da den ble etablert i 1988 og hvordan hun opplevde status i dag. Hun påpekte at man har lykkes i å gi pasientene et bedre erstatningsrettslig vern og at man også har lykkes i å unngå den fokuseringen på enkeltpersoners feil som følger av de alminnelige uaktsomhetsreglene. Hun ønsket begge etatene lykke til med dagen og konkluderte med at ordningen er god både for pasienter og for helsepersonell.

Oppsummering
Nemndas direktør, Rose-Marie Christiansen, avsluttet seminaret med noen oppsummerende ord. Hun trakk frem noen av problemstillingene som hadde kommet frem i løpet av ettermiddagen, snakket litt om utfordringene etatene har foran seg og takket for et innholdsrikt og godt seminar.