Verdens beste pasientskadeordning?

I 2013 hadde pasientskadeordningen 25 års jubileum. Målet med å opprette NPE var å gjøre det enklere for feilbehandlede pasienter å få erstatning. Les vår kronikk om ordningen.

Skriv ut Bokmål | English | 6. februar 2014

Forfattere
Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Rose-Marie Christiansen, direktør i Pasientskadenemnda (PSN)

 I 2013 var det 25 år siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet. Målet var å gjøre det enklere for feilbehandlede pasienter å få erstatning. I løpet av årene som har gått har NPE mottatt over 65.000 saker. Mer enn 18.000 pasienter og pårørende er tilkjent erstatning, og det er utbetalt 8,5 milliard kroner. Disse tallene viser at ordningen bidrar vesentlig til å rette opp økonomiske følger for pasienter som har fått skader etter feilbehandling i helsetjenesten.

Enorm økning
I år ligger NPE an til å få inn over 5000 saker og utbetale 900 millioner kroner i erstatninger. Det siste året før ordningen trådte i kraft, mottok forsikringsselskapene rundt 200 saker og utbetalte rundt 12 millioner kroner. Økningen i antall meldte saker og størrelsen på utbetalingene viser at ordningen gjør det mulig for alle å få vurdert om de kan ha rett til erstatning, uavhengig av egne ressurser hos pasienten.

Forventninger og krav til ordningen
Samfunnet har høye forventninger og stiller krav til ordningen. Vi vet at blant annet saksbehandlingstid er viktig for erstatningssøkerne. NPE har gjennom de siste årene redusert saksbehandlingstiden med tre måneder, mens i nemnda har den dessverre økt. Både NPE og nemnda har som et klart mål å redusere saksbehandlingstidene også i tiden fremover. Dette er vår største utfordring.

Kvalitet og saksbehandlingstid
Å opprettholde god kvalitet på utredningen av sakene er helt nødvendig. Dette er noe vi må balansere opp mot effektiv og riktig ressursbruk og kortest mulig saksbehandlingstid. Det å utnytte ressursene vi er tildelt på en balansert og god måte er krevende. Mange vil mene at vi bør snu hver en stein i alle saker, men det er ikke gjennomførbart i praksis. Denne balansegangen må vi tåle å bli utfordret på. Det er i en aktiv og levende diskusjon mellom fagmiljøene at ordningen utvikler seg best mulig.

Ingen garantiordning
Selv om pasientskadeordningen gjør det enklere for pasienter og pårørende å melde en sak, er det viktig å være klar over at den ikke er en garantiordning. For å få rett til erstatning, må pasienten som hovedregel ha fått en skade som skyldes feilbehandling eller feil/forsinket stilt diagnose.

Mange pasienter får plager og skader etter behandling i helsetjenesten, men det er en konsekvens av riktig og nødvendig behandling. Dersom skaden ikke skyldes svikt i helsetjenesten, har man i hovedsak ikke rett til erstatning.

Fordi det er et krav at pasientskaden må skyldes svikt ved behandlingen, er det mange saker som ikke når frem. Avslagsandelen ligger faktisk så høyt som rundt 68 prosent. Også de som får avslag kan ha krevende livssituasjoner og dårlige erfaringer med helsetjenesten, men det innebærer i seg selv ikke at de har rett til erstatning.

Sterkt erstatningsrettslig vern
I en del saker er pasientene uenige i NPEs avgjørelse. Da har de rett til å klage på avgjørelsen til Pasientskadenemnda. I nemnda får saken en ny og uavhengig vurdering, og enkelte når også frem med klagen sin. For dem som er uenige i nemndas vurdering, er det anledning til få den prøvd i domstolene.

Det er naturlig at nemnda omgjør en del av NPEs avgjørelser, og også at domstolene omgjør noen av nemndas avgjørelser. Dette viser uavhengighet og at systemet fungerer. Det er også viktig at både NPE og nemnda følger med på omgjøringene. Av de drøyt 5000 sakene som årlig meldes til NPE, havner kun tre til tre og en halv prosent av sakene for domstolene.

Vi mener at rettssikkerheten er godt ivaretatt ved at NPE, og ikke helsetjenesten selv, vurderer saken og ved at saken også kan prøves for en egen klagenemnd og i domstolene. Samlet mener vi at dette gir pasienter et sterkt erstatningsrettslig vern.

Bidra til pasientsikkerhet
NPE har et stort erfaringsmateriale som vi arbeider aktivt med å føre tilbake til helsetjenesten som læringskilde. Vår erfaring er at mange av pasientene som søker om erstatning er opptatt av at helsetjenesten må unngå å gjøre samme feil en gang til.

En av verdens beste pasientskadeordninger
Pasientskadeordningen i Norge er – sammen med tilsvarende ordninger i de andre nordiske landene - unik i verdenssammenheng. Ingen andre steder i verden har pasientene så god mulighet til å få erstatning etter feilbehandling. Vi mener at det norske samfunnet har all grunn til å være stolt av å ha en av verdens beste pasientskadeordninger.