Gjennomgang av vaksinesaker etter Høyesterettsdom

Høyesterett avsa i november 2015 en dom som gjelder erstatning for MS etter MMR-vaksine. NPE har derfor gått gjennom tidligere pasientskadesaker som gjelder erstatning på grunn av MS og saker som gjelder MMR-vaksine.

Skriv ut Bokmål | English | 18. april 2016

Vi har konkludert med at sakene ble behandlet i samsvar med normen Høyesterett la til grunn i dommen.

Vi gikk systematisk gjennom 26 enkeltsaker som gjelder MS uavhengig av type vaksine, og saker der erstatningssøker mener å ha fått annen skade eller sykdom etter MMR-vaksine.

Formålet med gjennomgangen var å vurdere om behandlingen av enkeltsakene var i samsvar med normen Høyesterett la til grunn.

Vi kom til at disse 26 sakene er behandlet i samsvar med normen, og at det derfor ikke er grunnlag for å ta noen av sakene opp til ny behandling. Vi kom til at vi i praksisen vår har fulgt de samme prinsippene som i dommen. Derfor mener vi at det heller ikke er nødvendig å gå gjennom ytterligere vaksinesaker.