Hugs tilskotsplikta til NPE

Alle verksemder som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Den årlege meldefristen er 1. februar. Dette inneber at oppdatering må gjerast i løpet av januar. Oppføringa blir fornya automatisk, så om du ikkje har nokon endringar i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysingar, treng du ikkje registrere på nytt.

Skriv ut Bokmål | English | 22. januar 2019

Dekkjer kostnader til erstatningssaker

Tilskotsordninga for privat helseteneste sikrar at pasientar som har fått ein skade etter feilbehandling, får den erstatninga dei har krav på. Tilskotsordninga dekkjer kostnader til å utgreie erstatningssakene og å betale ut erstatning til pasientar og pårørande.

Eigne forsikringar fritek ikkje frå tilskotsplikta

Plikta til å betale tilskot til NPE er ei lovpålagd plikt etter helsepersonellova. Om ein har forsikring gjennom profesjonsforeininga, eller har eiga norsk eller utanlandsk ansvarsforsikring, fritek ikkje dette for plikta til å melde frå og betale tilskot.

Ulike tilskotssatsar

Tilskota er rekna ut frå ulike risikogrupper for ulik type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Heile oversikta over dei ulike risikogruppene finn du på nettsidene våre.

Konsekvensen av ikkje å overhalde melde- og tilskotsplikta

NPE vil krevje tilskot etterbetalt om det er år der verksemda er tilskotspliktig og ikkje har betalt tilskot. I tillegg vil NPE i saker der pasienten får medhald, krevje regress av verksemda som har feilbehandla pasienten. Det vil seie at NPE kan krevje regress både for erstatningssummen som er utbetalt og utgiftene til å saksbehandle kravet.

Meir informasjon

Du finn utfyllande informasjon om tilskotsordninga og tilskotssatsane for dei ulike helsepersonellgruppene på nettsidene våre.

Vi hjelper deg gjerne om du har spørsmål om tilskotsplikta. Du finn kontaktinformasjon i lenkeboksen.