Nye tilskuddssatser til NPE for privat helsetjeneste

Fra og med 01.01.2016 øker tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om de nye satsene her.

Skriv ut Bokmål | English | 9. mars 2016

Bakgrunn for tilskuddsordningen
Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Da ble det samtidig opprettet en tilskuddsordning for å dekke kostnadene for pasientskadesaker fra dette området. Ordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. NPE behandler erstatningskravene og administrerer tilskuddsordningen.

Erstatningsordningen skal være selvfinansierende
Aktørene i privat helsetjeneste skal fullt ut dekke kostnadene knyttet til pasientskadesaker fra dette området. De har plikt til å betale tilskudd til NPE til dekning av alle fremtidige kostnader (saksbehandling, advokatbistand og eventuell erstatning), knyttet til skader som måtte ha inntruffet i det aktuelle året. Det kan gå flere år før alle skader inntruffet i et bestemt år er ferdig behandlet. Derfor er det nødvendig å ha et fond med tilstrekkelig kapital for å dekke framtidige forpliktelser.

Tilskuddssatsene beregnes blant annet ut fra skadehyppighet, skadeomfang, erstatningsutbetalinger innenfor ulike helsepersonellgrupper.

Oppdaterte tilskuddssatser fra 1. januar 2016
Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste. Endringene er gjort for å sikre at det er tilstrekkelig kapital i fondet for å dekke utgiftene til pasientskadesakene fra dette området.

Satsene gjelder fra 01.01.2016 og blir lagt til grunn for fakturering av tilskudd i 2016.

Vi minner om at alle nye virksomheter i privat helsetjeneste har plikt til å registrere seg i NPE. Fristen  for å registrere seg eller å melde eventuelle endringer for virksomheter som allerede har registrert seg, er 01.02.2016.