Pasient- og brukarombodsseminaret 2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) inviterte Pasient- og brukarombodskontora til seminar 8. november 2017. Nesten 60 deltakarar var samla til eit variert program, med tema innan psykisk helsevern, klagebehandling og pasienttryggleik.

Skriv ut Bokmål | English | 22. februar 2018

NPE arrangerer seminaret for pasient- og brukaromboda for å gi ombodskontora auka innsikt i korleis vi arbeider med pasientskadesaker, og fagleg påfyll knytt til relevante juridiske emne. Det er eit godt høve til å oppdatere seg på utviklinga på området sidan sist seminaret blei arrangert - i 2015.

NPE i endring

Seminaret kastar òg lys over utvalde faglege tema frå den daglege drifta i NPE. Direktør Rolf Gunnar Jørstad opna årets seminarprogram. I innleiinga si trekte Jørstad spesielt fram verdistraumsanalysen, som blei gjennomført i 2016, der heile arbeidsflyten i NPE blei gjennomgått.

- Rapporten kom med over 50 forslag til tiltak for å utvikle, betre og effektivisere saksbehandlinga i NPE. I 2017 har vi følgt opp fleire av tilrådingane gjennom program Ny retning. Programmet rommar mange prosjekt som skal effektivisere og utvikle korleis vi jobbar. Prosjekta er drivne av dei tilsette med stort engasjement, og det gjer dei i tillegg til dei daglege oppgåvene, fortalde Jørstad.

- Spesielt må nemnast Team ekspress, eit prøveprosjekt som no har blitt ei fast eining i verksemda. Dei har hatt som oppgåve å etablere ein effektiv metode for å ta imot og kvalitetssikre 100 prosent av skademeldingane våre, og setje sakene på rett spor. Eininga har kvalifisert 4200 saker sidan oppstarten i februar, og dei har stått for 16 prosent av saksproduksjonen den tida dei har vore aktive, la Jørstad til.

Stort engasjement

Etter opningsinnlegget til Jørstad hadde seniorrådgjevar Sylvi Tennøe ein presentasjon om behandling av saker innan psykisk helsevern. Temaet kom på plass etter innspel frå pasient- og brukaromboda sjølve, og er eit komplisert juridisk tema, som skapte engasjement mellom seminardeltakarane.

Seminaret heldt fram med innlegget til avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker om behandling av klager i NPE, før innlegg om status hos Helseklage ved direktør Rose-Marie Christiansen. Det siste innlegget på seminaret var dedikert til NPE sitt arbeid med pasienttryggleik ved fagsjef Ida Rashida Khan Bukholm. Pasienttryggleik er ein tematikk pasient- og brukaromboda er opptekne av, og NPE sit på mykje erfaringsmateriale som har stor verdi i arbeidet med betring av helsetenestene.

- Pasient- og brukarombodsseminaret er ein viktig årleg møteplass for oss. Vi opplever at det er positivt å treffe omboda og medarbeidarane med jamne mellomrom, for å utveksle erfaringar og supplere fagleg påfyll. Kontakt med brukarane og opplevinga dei har av oss er heilt sentralt for arbeidet NPE er sett til å gjere. Det er svært hyggeleg at så mange valde å kome i dag, og at ombodskontora òg kom med innspel til tema. Dialogen mellom NPE og omboda er både aktiv og god, og det er av stor verdi for båe partar, avsluttar Jørstad.