/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_ett-vedtak_320.jpg

Eitt vedtak

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2017 NPE i oppdrag å innføre eitt vedtak i medhaldssakene. Tidlegare blei det fyrst fatta eit vedtak om ansvar, og så eit nytt vedtak når erstatningsutrekninga var gjort.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/moter-besok-arrangementer-og-seminarer/hok_infomote_2018.jpg

Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

NPE har saman med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordninga.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_konsermodell_320.jpg

Konsernmodell for administrative tenester

Helse- og omsorgsdepartementet etablerte i 2017 ein konsernmodell for administrative tenester i den sentrale helseforvaltinga. Modellen skal leggje til rette for mest mogleg effektiv ressursbruk.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_malgruppa_320.jpg

Malgruppa

Malgruppa jobbar med utvikling og forbetring av språket i brevmalar, standardtekstar og informasjonsskriv for saksbehandlinga.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_nordisk-erfaringsdeling_320.jpg

Nordisk erfaringsdeling

Kvart år møtest pasientskadeordningane i dei nordiske landa til felles møte. Det er leiarsamling, mellomleiarsamling og saksbehandlarsamling. Desse møta er nyttige for oss, der vi kan høyre om dei andre ordningane sine erfaringar, ha gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt samvær.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_personvernombud_320.jpg

Ny funksjon som personvernombud

EU si forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blei norsk lov i 2018. Vi har gode rutinar for personvern i NPE, men forordninga set nye og strengare krav til verksemder som handterer personsensitiv informasjon.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_team-ekspress_320.jpg

Team ekspress - ein god start for sakene

Inspirert av den danske pasientskadeordninga, gjennomførte NPE prosjektet Team ekspress i perioden februar til oktober 2017. Føremålet var å teste ut andre arbeidsformer ved mottak og behandling av erstatningssøknader.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_strategi_320.jpg

Vi skal få til meir! - ny strategi for 2019-2023

I 2018 har NPE jobba breitt og grundig med å utvikle ny strategi for perioden 2019-2023. Forankring og involvering er viktig når vegen framover skal stakast ut.