I. Leiaren har ordet

Skriv ut Bokmål | English | 27. februar 2019

I 2018 behandla vi fleire saker enn tidlegare år. Vi utbetalte òg meir i erstatningar i 2018, enn føregåande år. Vi har likevel framleis utfordringar med saksbehandlingstidene.

Vi behandlar fleire saker og erstatningsutbetalingane aukar

Samfunnsoppdraget vårt er å ta imot, behandle og avgjere erstatningskrav frå folk som meiner dei har fått ein pasientskade i møtet med helsetenesta.

Eg er difor glad for at vi behandla fleire saker i fjor enn noko år tidlegare. Samtidig utbetalte vi meir i erstatningar – over ein milliard kroner – enn vi har gjort nokon gong før, med unnatak av i 2014.

Talet løpande saker gjekk ned i 2018 samanlikna med året før. Eg er fornøgd med at vi gir stadig fleire svar på søknadene deira.

Lang saksbehandlingstid

Diverre slit vi framleis med lange saksbehandlingstider. Det er krevjande å utgreie mange pasientskadesaker. Dokumentasjonsinnhenting, sakkunnigvurderingar og det å skaffe eit godt overblikk over problemstillingane sakene reiser, tek ofte tid.

Vi jobbar heile tida med å finne gode og effektive måtar å handtere sakene på, slik at vi kan redusere saksbehandlingstidene. Og det gjer vi fordi vi veit at for erstatningssøkjarane er det viktig å få raskt svar frå oss.

Fordi vi må jobbe med å redusere tida vi brukar på sakene, er eg fornøgd med at vi i løpet av 2018 har utarbeidd ein ny og offensiv strategi, som skal strekkje seg over dei neste fem åra. I strategien har vi som hovudmål å redusere saksbehandlingstidene ved å forenkle måten vi jobbar på.

Digital kvardag

Kvardagen vår blir stadig meir digital, og målsetjinga til regjeringa om den døgnopne forvaltinga er viktig for oss. Òg brukarane våre ventar at vi skal tilby gode digitale løysingar.

Vi har difor jobba med å lansere ein pilot av Mi side. På Mi side kan erstatningssøkjarane følgje saka, lese dokument i saka og sjølv laste opp dokument og sende inn kommentarar.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Helseklage, for å sikre effektiviseringsgevinstar på tvers av etatane.

Piloten har så langt vore ein suksess, og vi ser at denne tenesta openbert er eit framsteg for brukarane våre.

Samtidig meiner vi at løysninga òg vil bidra til å effektivisere saksbehandlinga vår – noko som så kan påverke saksbehandlingstidene.

Vi har òg jobba fram ein digital sjekk som heiter Kan eg søkje erstatning for skaden min. Han lanserte vi hausten 2018, og har i løpet av kort tid blitt mykje brukt. I denne tenesta kan erstatningssøkjarane svare på nokre enkle spørsmål i eit nettskjema og få ein peikepinn på om dei kan ha krav på erstatning eller ikkje.

I tida framover må vi halde fram å jobbe med å utvikle digitale løysingar for å sikre gode tenester for brukarane. Samtidig må vi vere realistiske og sjå på kostnader, tempo og kvalitet. For det å byggje gode løysingar for framtida tek tid, ressursar og kompetanse.

Grep knytte til IT-området

Det var naturleg for oss å sjå nærare på IT-området vårt etter at oppgåver innan drift og brukarstøtte blei flytta til Norsk Helsenett.

Vi har framleis ansvar for forvalting og utvikling av IT-løysingar for NPE og Helseklage. Dette er viktige oppgåver som vi må handtere på ein profesjonell og mest mogleg kostnadseffektiv måte.

Vi gjer no nokre grep på IT-området. Vi reduserer mellom anna bruken av innleigde konsulentar og tilset i staden nye IT-medarbeidarar. Det gjer oss mindre avhengige av ekstern bistand og gir eit meir robust kompetansemiljø internt. Samtidig bidreg det òg til å redusere kostnadene monaleg.

Konstruktiv dialog med departementet

Det er mykje fokus på at overordna mynde stiller for mange krav til underliggjande verksemder, noko som gjer det vanskeleg å prioritere og følgje opp.

Vi opplever det heldigvis ikkje slik. Vi får klare og eintydige resultatmål og har formålstenlege rapporteringsrutinar. Vi har ein konstruktiv og god dialog med departementet. Dette er med på å gjere det enklare for oss å styre og utføre oppdraget vårt.

Konsernmodellen for administrative tenester

I 2018 blei oppgåver innan postmottak og skanning overførte til Norsk Helsenett. Då var allereie oppgåver innan innkjøp, IT-drift og brukarstøtte flytta over.

Det er ikkje til å stikke under ein stol at konsernmodellen har gitt oss nokre utfordringar i ein overgangsfase. Det er krevjande og tek tid å følgje opp tenestene frå kundesida. Samtidig har betalinga for tenestene gitt auka kostnader. Det gir oss utfordringar med budsjettramma vi har til rådvelde.

Vi håpar og trur at det over tid, og gjennom tett og god dialog med Norsk Helsenett, vil vere mogleg å hente ut stordriftsfordelar som vil bidra til ei utflating av denne kostnadsveksten.

Høgt ambisjonsnivå framover

Vi har eit høgt ambisjonsnivå for kva vi skal få til, og eg meiner vi i 2018 har fått til mykje. På nokre område skulle vi gjerne ha kome endå lenger. Det gjer at vi framleis har noko å strekkje oss etter i 2019.

I 2018 har hovudtyngda av ressursane våre gått med til å behandle pasientskadesaker. Vi brukar òg monalege midlar på IT-området, nettopp for å møte krav om digitalisering og tryggleik.

I tillegg pågår mange andre større prosessar og reformer i samfunnet, som har noko å seie for korleis vi jobbar og gjer prioriteringar. Vi er til dømes opptekne av å møte krav til effektivitet, både på tid og ressursar, på ein god måte.

Vurderinga mi er at NPE har løyst samfunnsoppdraget på ein tilfredsstillande måte i 2018, innanfor dei ressursane og rammene vi har.

Eg ser fram til eit spennande 2019, der vi jobbar vidare med å sikre at erstatningssøkjarane får ei god og rett vurdering av kravet sitt, innan fornuftig tid.