Strategiske mål 2015-2018

Her finn du NPE sin strategi for verksemda i perioden 2015-2018.

Strategi 2015 - 2018

Skriv ut Bokmål | English | 22. januar 2019

NPE skal vere:

1. ein brukarorientert organisasjon som utfordrar eigne arbeidsmåtar og jaktar på tidstjuvar

 • Vi etterlever kvalitetsomgrepet «Raskt og riktig» i alt vi gjer
 • Vi jobbar saman med brukarane for å forbetre oss
 • Vi arbeider systematisk med kontinuerleg forbetring

2. ein samfunnsmedviten aktør med godt omdøme

 • Vi deltek aktivt i samfunnsdebatten
 • Vi er etablert som ein kunnskapsrik organisasjon
 • Vi er ein open og profesjonell organisasjon
 • Vi bidreg til betre pasienttryggleik

3. ein organisasjon som samhandlar med andre for å sikre god digital saksflyt

 • Vi har gode digitale løysingar for brukarane våre
 • Vi har digital saksflyt med dei største helseføretaka
 • Vi arbeider med samarbeidspartnarana våre for å finne nye digitale løysingar

4. ein lærande kompetanseorganisasjon

 • Vi har medarbeidarar som har god dialog med brukarane
 • Vi har dyktige og engasjerte medarbeidarar som utviklar og deler kompetanse
 • Vi har engasjerte og tydelege leiarar