Organisasjonen og menneska

Kjønnsfordeling, utskifting og sjukefråvær.

Skriv ut Bokmål | English | 27. februar 2019

Talet tilsette og årsverk

Talet tilsette ved utgangen av 2018  167
Utførte årsverk i 2018 (inkluderer 2,9 årsverk til IT-tenester som vi utfører for Helseklage): 144,1

Kjønnsfordeling

Ved utgangen av 2018:

 Fordeling i den totale arbeidstokken: 73 prosent kvinner, 27 prosent menn 
 Kjønnsfordeling mellom leiarane 69 prosent kvinner, 31 prosent menn 
Fordeling av løn utbetalt i 2018: 71 prosent kvinner, 29 prosent menn

Utskifting

Utskifting av tilsette i 2018 var 6,6 prosent.

Tilsvarande tal for åra før:

2017: 8 prosent
2016 6,25 prosent
2015 8,8 prosent

Sjukefråvær

Totalt fråvær i 2018 var 4,8 prosent - ein nedgang på 0,1 prosentpoeng samanlikna med 2017.

Følgjande tabell viser utviklinga i sjukefråværet: