Lite bilde for søkeresultattreff

Visjon og verdiar

NPE legg stor vekt på kvalitet og fagleg ekspertise. Vi ynskjer å tydeleggjere at vi i alle ledd av saksbehandlinga set pasienten i fokus.

Lite bilde for søkeresultattreff

Strategiske mål

Her finn du NPE sin strategi for verksemda i perioden 2019-2023.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppgåver

NPE har tre forskriftsfesta oppgåver.

Lite bilde for søkeresultattreff

Leiinga

Direktøren har det overordna ansvaret for verksemda i NPE. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Organisasjonskart

Oppdatert 1. november 2020.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapportar

Gjennom årsrapporten ynskjer NPE å gi innsyn i sentrale sider ved verksemda. Rapporten gir ei oversikt over dei viktigaste aktivitetane som skjedde sist år og peikar på nokre av utmaningane vi ser i tida framover.

Lite bilde for søkeresultattreff

Finansiering av ordninga

Kven eig NPE, og korleis blir pasientskadeordninga finansiert?

Lite bilde for søkeresultattreff

Historia til den norske pasientskadeordninga

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) blei oppretta i 1988, og fyller 30 år i 2018. I samband med jubileet har vi sett på statistikken gjennom dei 30 åra våre med pasientskadeerstatning, og presenterer her nokre milepålar frå oppstarten og fram til og med 2017.