Organisasjonen og menneskene

Kjønnsfordeling, utskifting og sjukefråvær.

Slik set vi inkluderingsdugnaden ut i livet

Gjennom 2019 heldt NPE fram arbeidet for å innfri målet om at minimum fem prosent av nytilsetjingane i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

Medarbeidarundersøking

NPE gjennomførte på nyåret ei medarbeidarundersøking, som omfatta alle tilsette i verksemda.

Team opplæring

NPE tilset jamleg nye saksbehandlarar og har ynskt å teste ut nye måtar å gi opplæring på.