Organisasjonen og menneskene

Kjønnsfordeling, utskifting og sjukefråvær.

Skriv ut Bokmål | English | 24. februar 2020

Talet tilsette og årsverk

Talet tilsette ved utgangen av 2019: 165
Utførte årsverk i 2019*: 146,6

*inkludert 3,8 årsverk til IT-tenester som vi utfører for Helseklage.

Kjønnsfordeling

Ved utgangen av 2019:

Fordeling i den totale arbeidsstokken: 75 prosent kvinner - 25 prosent menn
Kjønnsfordeling mellom leiarane: 76 prosent kvinner - 24 prosent menn
Fordeling av løn utbetalt i 2019: 72 prosent til kvinner - 28 prosent til menn

Utskifting

Delen tilsette som sa opp stillinga si i NPE i 2019 er 8,1 prosent.

Tilsvarande tal for førre år:

  • 2018: 6,6 prosent
  • 2017: 8 prosent
  • 2016: 6,25 prosent

Sjukefråvær

Totalt er fråværet i 2019 på 4,8 prosent, ein auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna 2018.

Følgjande tabell viser utviklinga i sjukefråværet:

2019_ar_sykefravar_nn.png