Statistikk

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Skriv ut Bokmål | English | 23. januar 2020

Lite bilde for søkeresultattreff

Kontakt statistikkavdelingen

Ynskjer du annan type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

Her finn du nøkkeltal i pasientskadesakene: mottekne saker og vedtak/utbetalingar fordelte på behandlingsstad og medisinske område.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikkportal for helsepersonell

Som eit tilbod til dei som jobbar i helsetenesta har vi laga ein statistikkportal for pasientskadesaker. Her finn du oppdaterte tal for sjukehuset ditt, helseføretak og regionalt helseføretak, og nøkkeltal for heile landet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rapport for regionale helseføretak

Rapporten til NPE inneheld mellom anna statistikk over mottekne saker, utbetalingar, medhald og avslag. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Rapport for privat helseteneste

Her finn du rapportar med statistikk for privat helseteneste til og med 2017. I desse rapportane ser vi på pasientskadesaker frå denne sektoren og går nærare inn på nøkkeltala.

Lite bilde for søkeresultattreff

Temaartiklar og faktaark

Her finn du temaartiklar og faktaark om pasientskadar innan utvalde medisinske tema. Vi har gått gjennom erstatningssaker som er ferdig behandla i NPE, og utarbeidd statistikk og eksempel som viser dei mest typiske skadane og kva som har gått gale.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om...

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.