Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at forseinka eller feil diagnose av brystkreft er årsaka til at NPE har gitt medhald i 85 saker dei siste fem åra? Hittil har vi utbetalt 73 millionar kroner i erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 23. februar 2018

Dei aller fleste sakene (78) gjeld forseinka diagnose. I godt over halvparten av sakene blei brystkreftdiagnosen forseinka fordi nødvendige undersøkingar, som mammografi og vevsprøve, ikkje blei gjort, eller fordi funn frå undersøkingar ikkje blei følgde opp. Feiltolking av prøvesvar eller undersøkingar var grunnen til at diagnosen blei forseinka i 13 saker. Andre årsaker var manglande eller forseinka tilvising, prøvesvar som blei forlagt eller forbytte og kommunikasjonssvikt.

Forverra prognose

32 kvinner fekk medhald for forkorta levetid eller forverra prognose. Mange av kvinnene som fekk medhald måtte ha meir behandling enn dei ville hatt behov for om kreftdiagnosen hadde blitt stilt til rett tid. I seks saker fekk dei etterlatne medhald for dødsfall.

Avslag

NPE har gitt avslag i 131 saker der kvinner meiner at dei har fått forseinka eller feil brystkreftdiagnose (fem saker gjeld feil diagnose). I 98 av sakene er avslaget grunngjeve med at det ikkje var mogleg å stille diagnosen på eit tidlegare tidspunkt. I 33 saker hadde det vore mogleg å stille diagnosen tidlegare, men forseinkinga hadde ikkje hatt noko å seie for sjukdomsforløpet eller behandlingsresultatet.