Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandla 236 prostatakreftsaker dei siste fem åra? 97 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er utbetalt nærare 50 millionar kroner i erstatning.

PSA - prostataspesifikt antigen

Protein som blir produsert i prostata og kan finnast i auka konsentrasjonar i blodet, mellom anna ved prostatakreft, men kan òg vere auka utan at det er kreft. Blir brukt som kreftmarkør ved diagnostikk. Blir òg brukt til å kontrollere behandlingsresultat.

Eksempelsaker prostatakreft

Skriv ut Bokmål | English | 23. februar 2018

Tre av fire medhaldssaker er grunngjevne med svikt i diagnostikk etter forseinka eller feil diagnose. Den vanlegaste årsaka til svikt i diagnostikk er forseinka kreftdiagnose på grunn av mangelfull oppfølging av auka PSA - anten med nye PSA-prøvar, rektalundersøking, biopsi eller tilvising til urolog.

Konsekvensar av svikt

I sju saker er det gjort unødvendig eller for omfattande kirurgi som følgje av feildiagnostisering. Dette skuldast forveksling av prøvesvar eller mangelfull utgreiing. Det er registrert redusert moglegheit for å overleve, dødsfall eller forkorta levetid i halvparten av medhaldssakene. I resten av sakene er urininkontinens og redusert seksualfunksjon dei vanlegaste følgjene.

Årsaker til avslag

Det er tre hovudgrunnar til at 139 erstatningssøkjarar har fått avslag. Omlag halvparten er grunngjevne med at det ikkje har vore svikt i behandlinga. Resten er begrunna med at det ikkje har vore svikt i diagnostikk eller at forseinka diagnose eller svikt i behandlinga ikkje har hatt konsekvensar for behandlinga eller sluttresultatet.