Avgrensingar om meldeplikta

Her finn du informasjon om kven som skal melde inn og betale tilskot til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kva er å rekne som helsehjelp i pasientskadelova?

Her kan du lese meir om vilkåra som må vere oppfylte for at behandlinga er dekt av pasientskadelova.

Lite bilde for søkeresultattreff

Grensa mellom offentleg og privat helseteneste

Her kan du lese meir om kva som fell inn under offentleg og privat helseteneste. Dette skiljet er viktig for å vurdere om ein har melde- og tilskotsplikt til NPE som privat verksemd i helsetenesta.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kosmetisk behandling

Ikkje alle typar behandling blir rekna som helsehjelp. Dette gjer at ikkje all kosmetisk behandling er omfatta av pasientskadeordninga.

Lite bilde for søkeresultattreff

Behandling på kontinentalsokkelen

Pasientskadar som skjer på kontinentalsokkelen fell i utgangspunktet ikkje inn under pasientskadeordninga. Pasientane kan altså ikkje søkje om erstatning hos NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Alternativ behandling

Under finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om alternativ behandling.