Regelverk

Her finn du informasjon om regelverket knytt til tilskotsordninga for privat helseteneste.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Kva dekkjer NPE?

Her finn du svar på dei mest vanlege spørsmåla om kva tilskotsordninga dekkjer.

Regresskrav ved manglande innbetaling av tilskot

Verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal melde frå og betale tilskot til NPE for det helsepersonellet som er sysselsett i verksemda. Om ein ikkje gjer det, kan verksemda risikere å måtte betale utbetalt erstatningssum og kostnadar.

Klage på tilskudd

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

Regelverk og prisar

Her finn du informasjon om regelverket og tilskotssatsane for dei ulike helsepersonellgruppene.

Nye tilskotssatsar for 2016

Frå og med 01.01.2016 aukar tilskotssatsane til NPE for aktørar i privat helseteneste. Du kan lese meir om dei nye satsane her.

Endring av forskrift 2013

Endring i «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten» er vedteken.